Zaloguj się | Załóż konto
Wykłady z reumatologii 2018
Program edukacyjny
 • prof. Piotr Wiland

  prof. Piotr Wiland


  Zaproszenie do udziału w Programie edukacyjnym


 • dr Agata Sebastian <br><br>dr Patryk Woytala

  dr Agata Sebastian

  dr Patryk Woytala


  Analiza przypadków klinicznych • 1.Z. Guła, M. Korkosz <br> <br> 2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska

  1.Z. Guła, M. Korkosz

  2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska


  1. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

  2. ŁZS w aspekcie dermatologicznym


 • Zestawy testów

  Zestawy testów


  Testy dla uczestników programu

  Cykl testów 1 i 2/2018


Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym

pt. Wykłady z reumatologii 2018

  organizowanym przez czasopismo lekarzy reumatologów „Przegląd Reumatologiczny”

 

1. Informacje ogólne o programie edukacyjnym

 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie edukacyjnym dla lekarzy pt. „Wykłady z reumatologii 2018” publikowanym na łamach czasopisma „Przegląd Reumatologiczny” www.przegladreumatologiczny.pl oraz w serwisie dydaktycznym z reumatologii: www.edukacja. przegladreumatologiczny.pl. 

 

1.2. Program edukacyjny w zamierzeniu ma być kontynuowany w 2029 r. 

 

1.3. Program edukacyjny wymieniony w punkcie 1.1. jest kierowany do lekarzy i prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6 października 2004 r. (tekst jednolity z dnia 28 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1923). 

 

1.4. Za udział w programie edukacyjnym uczestnik programu otrzymuje punkty edukacyjne wyliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o którym mowa w pkt. 1.2 

 Według aktualnych regulacji prawnych należną ilość punktów edukacyjnych uczestnikowi programu edukacyjnego wylicza się na podstawie szacowanej ilości czasu potrzebnego do opanowania materiału edukacyjnego – w tym przypadku – w programie „Wykłady z reumatologii 2018” zawartego w każdym z dwóch tematycznych cykli edukacyjnych w 2018 r. 

 

1.5. Program edukacyjny pt. „Wykłady z reumatologii 2018” ma akredytację towarzystwa naukowego: ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz rejestrację w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej. 

 

1.6. Organizatorem programu edukacyjnego jest Mirosław Górnicki prowadzący działalność pod firmą Górnicki Wydawnictwo Medyczne Mirosław Górnicki siedzibą we Wrocławiu, ul. Szarotkowa 5, kod pocztowy: 51-252 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – CEIDG, zwany dalej Organizatorem. 

 

1.7. Firma Górnicki Wydawnictwo Medyczne w zakresie swojej działalności gospodarczej ma zarejestrowaną działalność szkoleniową i edukacyjną. 

 

1.8. Program edukacyjny pt. „Wykłady z reumatologii 2018” jest przeznaczony wyłącznie dla lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza potwierdzone przez właściwą okręgową izbę lekarską, określanych następnie w Regulaminie jako Uczestnicy Programu.

 

 2. Zasady korzystania z programu edukacyjnego pt. „Wykłady z reumatologii 2018”


2.1. Z programu edukacyjnego pt. „Wykłady z reumatologii 2018” mogą korzystać lekarze będący prenumeratorami „Przeglądu Reumatologicznego” lub posiadający zarejestrowane indywidualne konto w serwisie internetowym czasopisma: www.edukacja.przegladreumatologiczny.pl

 

2.2. Program edukacyjny, wymieniony w pkt. 2.1., został opracowany przez specjalistów z zakresu reumatologii i wykładowców uniwersyteckich, pod patronatem ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. 

 

2.3. Każdy tematyczny cykl edukacyjny składa się z dwóch zasadniczych elementów: 

  1. części informacyjnej: publikowanych materiałów edukacyjnych w formie wykładów, opisów przypadków klinicznych, wytycznych diagnostyczno-terapeutycznych towarzystw naukowych

oraz

  1. części sprawdzającej w formie zestawu dziesięciu zadań testowych.

 

2.4. Do każdego zadania testowego jest podany zestaw pięciu możliwych odpowiedzi. Tylko jedna z podanych opcji jest odpowiedzią prawidłową. 

Odpowiedzi można wysłać pocztą lub poprzez indywidualne konto internetowe. 

Pierwsza nadesłana odpowiedź traktowana jest jako wiążąca. 

 

2.5. W celu rozwiązania zestawu zadań testowych należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi artykułami opublikowanymi w całym zeszycie czasopisma, a zwłaszcza artykułem wprowadzającym do wybranego zagadnienia naukowego oraz materiałami w serwisie: www.edukacja.przegladreumatologiczny.pl

Następnie należy przystąpić do rozwiązywania zadań testowych. Organizator przyjął 200 min jako czas potrzebny uczestnikowi do zapoznaniu się z materiałem edukacyjnym: artykułem wprowadzającym i materiałach uzupełniających oraz 10 min jako czas potrzebny na rozwiązanie jednego zadania testowego. Łącznie zaangażowanie czasowe na rozwiązanie jednego tematycznego cyklu edukacyjnego organizator przewiduje w ilości pięciu godzin. 

 

2.6. Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Min. Zdrowia, vide pkt. 1.2 za każdy cykl edukacyjny uczestnik może otrzymać 5 pkt. edukacyjnych pod warunkiem udzielenia co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi w ocenianym pojedynczym cyklu edukacyjnym. W ciągu roku maksymalna ilość punktów edukacyjnych wynosi dziesięć pkt. 

 

2.7. Odpowiedzi są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie podawanym w czasopiśmie Przegląd Reumatologiczny” lub w serwisie internetowym. 

 

2.8. Uczestnicy programu edukacyjnego pt. „Wykłady z reumatologii 2018” otrzymają certyfikaty potwierdzające liczbę zdobytych punktów. Certyfikaty zostaną wydane za cały okres programu „Wykłady z reumatologii 2018”, tj. wrzesień-grudzień  2018 r. Certyfikaty są wysyłane drogą pocztową i/lub przekazywane drogą elektroniczną. 

Uczestnik programu edukacyjnego może otrzymać informację o liczbie zdobytych punktów po wysyłaniu zapytania na adres e-mail: biuro@gornicki.pl

 

2.9. Uczestnik programu edukacyjnego pt. „Wykłady z reumatologii  2018” rozwiązuje zadania testowe: 

a) za pośrednictwem strony internetowej www.edukacja.przegladreumatologiczny.pl

lub 

            b) na oryginalnych formularzach publikowanych w „Przeglądzie Reumatologicznym”. 

 

2.10. Czas udzielania odpowiedzi na poszczególne zestawy zadań testowych jest ograniczony. Termin nadsyłania odpowiedzi jest publikowany każdorazowo w „Przeglądzie Reumatologicznym” oraz na stronie internetowej. Za odpowiedzi nadesłane po upływie wskazanego terminu Organizator nie przyznaje punktów edukacyjnych. 

 

2.11. W przypadku formularza przesyłanego drogą pocztową za datę otrzymania odpowiedzi uznaje się datę stempla pocztowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i/lub brak doręczenia przesyłki z odpowiedziami przez operatorów pocztowych. 

 

2.12. O terminowości udzielenia odpowiedzi na zadania testowe w serwisie internetowym decydują data i godzina zarejestrowania odpowiedzi przez system komputerowy: www.edukacja.przegladreumatologiczny.pl.  

 

2.13. W razie udzielenia odpowiedzi na formularzu publikowanym w czasopiśmie „Przegląd Reumatologiczny” uczestnik programu edukacyjnego przesyła wypełniony formularz na adres: 

Górnicki Wydawnictwo Medyczne 

ul. Szarotkowa 5 

51-252 Wrocław

Z dopiskiem: Wykłady z reumatologii  2018

 

2.14. W razie udzielania odpowiedzi na zadania testowe za pośrednictwem serwisu internetowego:

 a) uczestnik programu musi być zarejestrowanym użytkownikiem programu edukacyjnego na stronie: www.edukacja.przegladreumatologiczny.pl ;

b) poprzez rejestrację w serwisie uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora oraz ich weryfikację – w szczególności podanego numeru prawa wykonywania zawodu; 

c) po zarejestrowaniu się uczestnika programu na stronie internetowej www.edukacja.przegladreumatologiczny.pl  dostęp do programu edukacyjnego jest możliwy po wprowadzeniu loginu i hasła dostępu indywidualnego dla każdego uczestnika programu;

d) uczestnik programu odpowiada na zadania testowe, zaznaczając odpowiedź po wejściu na podstronę serwisu internetowego „Przeglądu Reumatologicznego”;

e) uczestnik programu jest informowany o prawidłowych i błędnych odpowiedziach udzielonych na zadania testowe po upływie terminu ustalonego dla wszystkich uczestników programu;  

f) udzielając odpowiedzi na zadane testowe, uczestnik programu deklaruje, że zapoznał się z regulaminem uczestnictwa w programie edukacyjnym pt. „Wykłady z reumatologii  2018” i akceptuje niniejszy regulamin.

 

2.15. Informacje dotyczące korzystania z serwisu internetowego i sposobu udzielania odpowiedzi są przedstawione na stronie www.edukacja.przegladreumatologiczny.pl. 

 

2.16. Prawidłowe odpowiedzi na zadania testowe są publikowane w kolejnych numerach „Przeglądu Reumatologicznego” oraz w serwisie www.edukacja.przegladreumatologiczny.pl

 

2.17. Wszelkie reklamacje dotyczące poprawności odpowiedzi na zadania testowe muszą być sformułowane na piśmie i wysłane do Organizatora. O uwzględnieniu reklamacji decyduje Organizator na podstawie oceny zadania testowego przez stały zespół Programowy Programu edukacyjnego. W przypadkach szczególnych, związanych z wątpliwościami co do niemożności udzielenia jednoznacznej poprawnej odpowiedzi na zadanie testowe, Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania tego zadania testowego i nieprzyznania punktów edukacyjnych za to zadanie.

 

2.18. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uzyskanych wynikach edukacyjnych jest przesłanie do organizatora numeru prawa wykonywania zawodu lekarza.

 

 3. Ochrona danych osobowych

 

3.1  Administratorem Twoich danych osobowych jest:

MIROSŁAW GÓRNICKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GÓRNICKI WYDAWNICTWO MEDYCZNE MIROSŁAW GÓRNICKI, ul. Szarotkowa 5, 51-252 Wrocław, NIP: 8971047095, REGON: 930113945

 

W celu skontaktowania się z administratorem należy:

1)     wysłać e-mail na adres: biuro@gornicki.pl lub

2)     wysłać list na adres: ul. Szarotkowa 5, 51-252 Wrocław 

 

3.2. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

3.3. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych wymagane na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

 5. Postanowienia końcowe

 

4.1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób uczestnictwa w programie edukacyjnym pt. „Wykłady z reumatologii 2018” organizowanym przez Górnicki Wydawnictwo Medyczne.

 

4.2. Informacje organizacyjno-techniczne dotyczące sposobu funkcjonowania serwisu publikowane są w czasopiśmie drukowanym Przegląd Reumatologiczny oraz w serwisie www.edukacja.przegladreumatologiczny.pl

 

4.3 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

Regulamin przyjęty przez Górnicki Wydawnictwo Medyczne

 

Wrocław, 06.09.2018 r.   

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019


  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

» Współpraca

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Informacje ogólne | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin | Komitet naukowy | Przegląd Reumatologiczny | Analiza przypadków klinicznych - Archiwum Reumatologii | Materiały uzupełniające | Zestawy testów | Odpowiedzi | Materiały edukacyjne | Polityka prywatności | Newsletter Programu Edukacyjnego z reumatologii | Wykład wprowadzający | Egzamin testowy | Kontakt