Zaloguj się | Załóż konto
Wykłady z reumatologii 2018
Program edukacyjny
 • prof. Piotr Wiland

  prof. Piotr Wiland


  Zaproszenie do udziału w Programie edukacyjnym


 • dr Agata Sebastian <br><br>dr Patryk Woytala

  dr Agata Sebastian

  dr Patryk Woytala


  Analiza przypadków klinicznych • 1.Z. Guła, M. Korkosz <br> <br> 2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska

  1.Z. Guła, M. Korkosz

  2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska


  1. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

  2. ŁZS w aspekcie dermatologicznym


 • Zestawy testów

  Zestawy testów


  Testy dla uczestników programu

  Cykl testów 1 i 2/2018


SPONDYLOARTROPATIE ZAPALNE

 

Dr hab. n. med. Jerzy Świerkot

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM we Wrocławiu


 
W ostatnich latach dokonał się istotny postęp w poznaniu etiopatogenezy oraz w leczeniu spondyloartropatii. Eksperci EULAR  (European League Against Rheumatism) i ASAS (ASsessment in Ankylosing Spondylitis) opracowali nowe kryteria klasyfikacyjne i zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z podejrzeniem spondyloartropatii.

Spondyloartropatie (SpA) są wzajemnie powiązaną grupą chorób reumatycznych, które charakteryzują się wspólnymi objawami klinicznymi i podobieństwem uwarunkowań genetycznych. Do SpA zaliczamy: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), reaktywne zapalenie stawów, zapalenie stawów towarzyszące zapalnym nieswoistym chorobom jelit (chorobie Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącemu zapaleniu jelita grubego) oraz spondyloartropatię niezróżnicowaną. W ostatnich latach dokonał się istotny postęp w poznaniu etiopatogenezy oraz w leczeniu spondyloartropatii. Eksperci EULAR  (European League Against Rheumatism)i ASAS (ASsessment in Ankylosing Spondylitis) opracowali nowe kryteria klasyfikacyjne i zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z podejrzeniem spondyloartropatii. W zależności od dominujących objawów klinicznych u chorych należy rozważyć rozpoznanie spondyloartropatii osiowej lub spondyloartropatii obwodowej (u niektórych chorych występują jednocześnie objawy osiowe i obwodowe) (ryc. 1, 2). Do spondyloartropatii głównie osiowych należą ZZSK i nieradiologiczna spondyloartropatia osiowa, a do przeważnie obwodowych: ŁZS, reaktywne zapalenie stawów, SpA w przebiegu zapalnych chorób jelit oraz niezróżnicowana spondyloartropatia. Charakterystyczny dla spondyloartropatii (szczególnie osiowych) jest przewlekły ból pleców, trwający powyżej 3 miesięcy. Tło zapalne tego bólu należy podejrzewać, gdy spełnione są 4 z 5 poniższych objawów:

 • wiek w czasie pojawienia się dolegliwości < 40 lat,

 • początek przewlekły,

 • poprawa po ćwiczeniach,

 • brak poprawy po odpoczynku,

 • ból w nocy (z poprawą po wstaniu z łóżka).

 

Wśród pacjentów z przewlekłym bólem zapalnym krzyża, gdy pierwsze objawy wystąpiły poniżej 45. r.ż., około 20% choruje na spondyloartropatię zapalną.

Ryc. 1. Kryteria klasyfikacyjne spondyloartropatii osiowej wg ASAS

ból pleców trwający ≥ 3 miesiące o początku < 45. r.ż:

Sacroilitis* w badaniach obrazowych       lub          Obecny HLA B27
plus ≥ 1 objaw spondyloartropatii                           plus ≥2 inne objawy spondyloartropatii

 

Objawy spondyloartropatii:

 • ból pleców o charakterze zapalnym

 • zapalenie stawów

 • zapalenie przyczepów ścięgnistych (pięta)

 • zapalenie tęczówki

 • dactylitis

 • łuszczyca skóry

 • choroba Leśniowskiego-Crohna/wrzodziejące zapalenie jelita grubego

 • dobra odpowiedź na NLPZ

 • wywiad rodzinny spondyloartropatii

 • obecność HLA B27

 • zwiększone stężenie CRP

 

Czułość tych kryteriów wynosi 82,9%, a swoistość 84,4%.

 

Rycina 2. Kryteria klasyfikacyjne spondyloartropatii obwodowej wg ASAS

Zapalenie stawów obwodowych (zwykle kończyn dolnych i/lub niesymetryczne) lub zapalenie przyczepów ścięgnistych, lub palce kiełbaskowate

+

≥ 1 objaw SpA

albo

≥ 2 inne objawy SpA

 • łuszczyca

 • choroba Leśniowskiego-Crohna/wrzodziejące zapalenie jelita grubego

 • poprzedzające zakażenia*

 • obecny HLA-B27

 • zapalenie błony naczyniowej oka

 • zapalenie stawów krzyżowo- biodrowych w badaniach obrazowych (RTG lub RM)

 • zapalenie stawów

 • zapalenie przyczepów ścięgnistych

 • zapalenie palców, palce kiełbaskowate

 • zapalny ból pleców kiedykolwiek

 • dodatni wywiad rodzinny w kierunku SpA#

* Zakażenia dróg moczowo-płciowych lub biegunka w ciągu miesiąca przed zapaleniem stawów, zapaleniem przyczepów ścięgnistych lub stwierdzeniem palców kiełbaskowatych.

# Dodatni wywiad rodzinny w kierunku SpA dotyczy krewnych pierwszego lub drugiego stopnia, jeżeli chorują/chorowali na ZZSK, łuszczycę, zapalenie błony naczyniowej oka, reaktywne zapalenia stawów, zapalne choroby jelit.

Czułość tych kryteriów wynosi 77,8%, a swoistość 82,2%.

Opracowano także kryteria rozpoznania zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych w rezonansie magnetycznym („pozytywne RM wg kryteriów ASAS”):

1. Niezbędne jest ujawnienie aktywnych zmian zapalnych w stawach krzyżowo-biodrowych:

a) konieczny jest jednoznaczny obrzęk szpiku kostnego (w STIR) lub osteitis (w T1 post Gd) silnie sugerujące SpA, zlokalizowane w typowych miejscach anatomicznych (podchrzęstnie lub w okołostawowym szpiku kostnym);

b) obecność wyłącznie zmian zapalnych, jak zapalenie błony maziowej, przyczepów ścięgnistych lub torebki stawowej bez obrzęku szpiku/osteitis jest niewystarczająca do spełnienia kryterium sacroilitis w obrazie RM;

c) zmiany strukturalne, takie jak złogi tłuszczu, stwardnienie (sclerosis), nadżerki lub ankyloza kostna, prawdopodobnie odzwierciedlają przebyte zapalenie, ale przy braku obrzęku szpiku/osteitis nie spełniają kryteriów „dodatniego wyniku RM wg ASAS”.

2. Jeśli jest tylko jeden sygnał (zmiana) sugerujący aktywne zapalenie, zmiana musi być obecna co najmniej w dwóch kolejnych przekrojach. Jeśli jest więcej niż jeden sygnał w pojedynczym przekroju, jeden przekrój może być wystarczający.

Antygen HLA B27 w całej populacji występuje z częstością 5–8%, natomiast częstość jego występowania w poszczególnych podtypach SpA wynosi:

 • ZZSK 90%

 • reaktywne zapalenie stawów 40–80%

 • SpA na tle enteropatii 35–75%

 • ŁZS 40–50%

 • niezróżnicowana SpA 70%

Do najczęstszych objawów pozastawowych spondyloartropatii należą:

 1. zapalenie przyczepów ścięgnistych (enthesitis) – najczęściej dotyczy ścięgna Achillesa, rozcięgna podeszwowego, więzadła właściwego rzepki, miednicy;

 2. palce kiełbaskowate;

 3. zmiany w narządzie wzroku – zapalenie błony naczyniowej, zapalenie twardówki, zapalenie spojówek, suche zapalenie rogówki i spojówek;

 4. zmiany w układzie krążenia: zapalenie aorty, niedomykalność zastawki aortalnej, zapalenie mięśnia sercowego i/lub osierdzia, blok przedsionkowo-komorowy;

 5. nerki (rzadko): zapalenie kłębuszków nerkowych, nefropatia IgA, amyloidoza.

Diagnostyka różnicowa:

 1. reumatoidalne zapalenie stawów,

 2. choroba zwyrodnieniowa stawów,

 3. krystalopatie,

 4. septyczne zapalenie stawów.

Leczenie SpA ma na celu osiągnięcie remisji choroby lub co najmniej niskiej aktywności choroby. W styczniu 2014 r. ukazały się zalecenia dotyczące leczenia SpA (tab.1) obejmujące 5 zasad ogólnych i 11 zaleceń szczegółowych.

 

Stopień zaleceń

Siła zaleceń

Zasady ogólne

celleczeniamusi być opartyna wspólnejdecyzji chorego i reumatologa

D

9,7

leczenie SpA i ŁZS ze względu na leczenie zmian w narządzie ruchu i objawów pozastawowych często wymaga współpracy reumatologai innychspecjalistów(np.dermatologa, okulisty, gastroenterologa)

D

9,5

podstawowym celem leczenia chorych na SpAi/lub ŁZSjest utrzymanie długoterminowej dobrej jakości życia iuczestnictwa w życiu społecznympoprzezkontrolęobjawów podmiotowych i przedmiotowych, zapobieganieuszkodzeniom strukturalnym, normalizacjęlubzachowaniefunkcji, unikanie działań niepożądanych iminimalizacjęchorób współistniejących

D

9,6

istotne dla osiągnięciatych celów jest prawdopodobnie zlikwidowanie zapalenia

D

9,1

w osiągnieciu celów leczenia pomagają: pomiaryaktywności chorobyi odpowiednio dostosowane leczenie

D

9,2

Zalecenia dotyczące wszystkich SpA

głównym celemleczeniapowinno być uzyskanie remisji klinicznej/nieaktywnejchoroby dotyczącej układu mięśniowo-szkieletowego(zapalenie stawów, zapalenie palców, zapalenie przyczepów ścięgnistych, objawów osiowych) oraz objawów pozastawowych

D

9,5

cel leczenia powinienbyć dostosowany indywidualnie doaktualnychobjawówklinicznych choroby

D

9,3

remisjakliniczna/nieaktywna chorobajest zdefiniowanajako brakklinicznychi laboratoryjnychdowodów świadczących o aktywności zapalnej choroby

D

9,0

niska/minimalna aktywnośćchorobymoże byćalternatywnymcelemleczenia

D

9,4

aktywność chorobypowinnabyć mierzonana podstawieobjawów podmiotowych i przedmiotowych oraz wskaźników ostrej fazy

D

9,4

na wybór sposobu oceny aktywności chorobyi określenie celu leczenia mogą mieć wpływchoroby współistniejące, działania niepożądane leków

D

9,4

gdyosiągnięty zostanie cel leczenia, to najlepiej, aby został on utrzymany w trakcie dalszego przebieguchoroby

D

9,4

pacjent powinien być poinformowanyizaangażowany wdyskusje oceluleczenia oraz o ryzykui korzyściach wynikających zrealizacji zaplanowanej terapii

D

9,8

w podejmowaniu decyzjiklinicznych oprócz ocenyaktywności choroby należy uwzględnić zmiany strukturalne, objawy stawowe i pozastawowe, choroby współistniejące i ryzyko stosowanego leczenia

D

9,5

Zalecenia dotyczące poszczególnych SpA

osiowa SpA

 

 

przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych należy uwzględnić regularnie przeprowadzane i dokumentowane oceny aktywności choroby, takie jak: BASDAI oraz wskaźniki ostrej fazylubwynik ASDAS, oceny funkcji (BASFI); częstośćpomiarówzależy od aktywności choroby

D

9,3

przy ustalaniu celów klinicznych mogą być brane pod uwagę także inne czynniki, takie jak zapalenie kręgosłupa w RM, progresjaradiologiczna, zmiany w obwodowymukładzie mięśniowo-szkieletowym, objawy pozastawowe, jak i choroby współistniejące

D

9,3

obwodowa SpA

 

 

przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych należy uwzględniać regularnie przeprowadzane i dokumentowane oceny aktywności choroby, które odzwierciedlają poszczególneprzejawy zajęcia obwodowegoukładu mięśniowo-szkieletowego(zapalenie stawów, zapalenie palców, zapalenie przyczepów ścięgnistych); częstotliwośćpomiarówzależy od aktywności choroby

D

9,3

inne czynniki, takie jak zajęcie kręgosłupa i objawy pozastawowe, wyniki badań obrazowych, zmiany w funkcji/jakości życia, a także choroby współistniejące mogą również wpływać na decyzje terapeutyczne

D

9,4

Tabela 1. Ogólne zalecenia dotyczące leczenia SpA

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest przewlekłą, postępującą chorobą zapalną stawów o niewyjaśnionej do końca etiologii. Charakteryzuje się zapaleniem stawów krzyżowo-biodrowych, stawów kręgosłupa oraz więzadeł i tkanek okołokręgosłupowych. Możliwe jest zajęcie stawów obwodowych, przyczepów ścięgnistych oraz wystąpienie objawów pozastawowych, m.in. zapalenia błony naczyniowej oka, zapalenia zastawek aorty, zmian w jelitach, na skórze i błonach śluzowych.

Częstość ZZSK jest szacowana na 0,1–0,9% populacji kaukaskiej, 2–3 razy częściej występuje u mężczyzn, u 90% pacjentów pierwsze objawy pojawiają się między 15. a 40. r.ż. Choroba może przebiegać z okresami zaostrzeń i remisji, ale najczęściej ma przebieg przewlekły i postępujący. U ok. 18–30% chorych przebieg jest ciężki i towarzyszą mu znaczne zaburzenia czynnościowe, u 20–30% progresja choroby jest umiarkowana, a u około 50% niewielka.

Patogeneza

W patogenezie ZZSK istotne znaczenie mają czynniki genetyczne, środowiskowe i immunologiczne:

Czynniki genetyczne:

 • geny HLA-B27 (mają związek podtypy HLA-B*2705, *2702, *2704, *2707, natomiast podtypy B*2706, *2709 nie mają związku)

 • HLA-B60, B07, B57

 • HLA-DRB1*01, *07, *08

 • ERAP1 (endoplasmic reticulum aminopeptidase 1),IL23R, IL-12, CARD9, PGE2, STAT3, TYK2, PTPN22, PTGER4, TNFRSF1A, TYK2.

Czynniki środowiskowe:

 • mikroorganizmy (Shigella, Salmonella, Yersinia,Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli),

 • urazy,

 • przeciążenia biomechaniczne.

Zaburzenia immunologiczne:

 • zwiększenie wytwarzania IL-23, a następnie IL-22 i IL17, TNF, PGE2, co doprowadza do zapalenia, utraty masy kostnej i kościotworzenia.

Istnieje dość ścisła zależność między zachorowaniem na ZZSK a obecnością w danej populacji antygenu HLA B27. Częstość występowania HLA B27 i ZZSK wynosi odpowiednio: w Niemczech 9%/0,66%; USA 6%/0,52%; Norwegii 14%/1,1–1,4%, wśród Indian Haida 50%/6,1%. Ponad 90% chorych na ZZSK wykazuje ekspresję antygenu HLA-B27, a w populacji ogólnej występuje on z częstotliwością 5–8%. HLA-B27 jest najistotniejszym obecnie znanym czynnikiem genetycznym predysponującym do zachorowania na ZZSK, ale odpowiada on za poniżej 40% predyspozycji genetycznych. Należy pamiętać, że jedynie < 5 % chorych z obecnym HLA-B27 zachoruje na ZZSK.

Podsumowując, można stwierdzić, że u osób predysponowanych genetycznie, gdy następuje uszkodzenie barier funkcjonalnych (skóra, błona śluzowa jelit), dochodzi (prawdopodobnie przy udziale bakterii fakultatywnie patogennych lub inwazyjnych oraz przeciążeń biomechanicznych) do zapalenia. Następnie obserwowane jest nadmierne kościotworzenie, w którym uczestniczą białkamorfogenetyczne kości BMP (bone morphogenetic protein) i WNT.

 

Obraz kliniczny i kryteria klasyfikacyjne

Rozpoznanie ZZSK jest ustalane na podstawie Zmodyfikowanych Kryteriów Nowojorskich dla ZZSK. Jest ono pewne, jeżeli spełnione jest kryterium radiologiczne i co najmniej jedno kryterium kliniczne:

 1. Kryteria kliniczne:

 1. ból dolnej części pleców i uczucie sztywności trwające dłużej niż 3 miesiące

z poprawą po ćwiczeniach, ale nieustępujące w czasie odpoczynku;

 1. ograniczenie ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa w płaszczyznach

strzałkowej i czołowej;

 1. ograniczenie rozszerzalności oddechowej w odniesieniu do wartości prawidłowych skorelowanych z wiekiem i płcią.

 1. Kryterium radiologiczne: sacroiliitis okres ≥ 2° obustronnie lub 3°–4° jednostronnie.

 

Jeśli chory nie spełnia kryteriów nowojorskich, a stwierdza się u niego zapalny ból pleców, we wczesnym rozpoznaniu spondyloartropatii osiowej pomagają kryteria klasyfikacyjne ASAS. Pozwala to na uniknięcie opóźnienia prawidłowego rozpoznania, które może sięgać od 5 do 10 lat. Wśród chorych ze spondyloartropatią osiową procent chorych z rozpoznanym ZZSK zwiększa się wraz z czasem trwania objawów. Początkowo (gdy objawy trwają do roku), nieradiologiczna spondyloartropatia stanowi około 2/3 rozpoznań, a ZZSK 1/3. Gdy objawy trwają 3–6 lat, częstość jest podobna, natomiast gdy trwają powyżej 10 lat, to 2/3 rozpoznań stanowi ZZSK, a 1/3 spondyloartropatia nieradiologiczna.

 

Do reumatologów powinien trafić każdy pacjent z przewlekłym bólem krzyża, gdy pierwsze objawy wystąpiły przed 45. r.ż. i występuje co najmniej jedna z 3 możliwości:

 • ból ma on charakter zapalny,

 • obecny jest HLA B27,

 • stwierdzane jest sacroilitis w RTG czy RM.

 

Zła prognoza w ZZSK dotyczy następujących chorych:

 • mężczyzn,

 • z wcześnie stwierdzanymi syndesmofitami,

 • z zajęciem stawów biodrowych,

 • z zajęciem kręgosłupa szyjnego,

 • z zapaleniem stawów obwodowych,

 • z podwyższonymi stężeniami CRP, wartościami OB.,

 • początkiem < 16. r.ż,

 • słabo reagujących na NLPZ,

 • z palcami kiełbaskowatymi.

Ocenia się, że w Europie Zachodniej ok. 10% poważnych uszkodzeń wzroku jest wynikiem zapaleń błony naczyniowej w przebiegu SpA.

 

Leczenie ZZSK

Leczenie ZZSK powinno być kompleksowe, obejmować zarówno postępowanie farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne oraz powinno być prowadzone w oparciu o rekomendacje międzynarodowej grupy ekspertów ASAS i EULAR.


• Leczenie niefarmakologiczne polega na edukacji chorych i rehabilitacji.
• Leczenie farmakologiczne obejmuje: niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki przeciwbólowe, sulfasalazynę (SSZ) lub metotreksat (MTX) u chorych z zajęciem stawów obwodowych oraz miejscowe stosowanie glikokortykosteroidów (GKS). W razie braku skuteczności powyższego leczenia i przy utrzymującej się dużej aktywności choroby stosuje się inhibitory TNF-α (tab. 3, ryc. 3).

 

Oprócz farmakoterapii, w niektórych przypadkach niezbędne jest leczenie operacyjne (synowektomia, endoprotezoplastyka).


Tab. 3. Zalecenia ASAS/EULAR dotyczące leczenia ZZSK

 

 

Zasady nadrzędne dotyczące leczenia chorych na ZZSK

 

1

ZZSK jest potencjalnie ciężką chorobą z różnymi objawami, wymagającą zwykle leczenia wielospecjalistycznego koordynowanego przez reumatologa.

2

Głównym celem leczenia chorych na ZZSK jest długoterminowe utrzymanie możliwie najwyższej jakości życia zależnej od stanu zdrowia poprzez: kontrolę objawów i zapalenia, zapobieganie postępowi zmian strukturalnych, zachowanie lub normalizację stanu funkcjonalnego i udziału w życiu społecznym.

3

Leczenie ZZSK powinno zmierzać do zapewnienia możliwie najlepszej opieki i powinno być oparte na wspólnej decyzji pacjenta i lekarza.

4

Optymalna terapia chorych na ZZSK wymaga łączenia metod farmakologicznych i niefarmakologicznych leczenia.

11 zaleceń szczegółowych

1

Leczenie chorych na ZZSK powinno być dostosowane do:

aktualnych objawów choroby (osiowych, obwodowych, przyczepów ścięgnistych i objawów pozastawowych);

nasilenia dolegliwości, badania klinicznego i wskaźników prognostycznych;

ogólnego stanu klinicznego (wiek, płeć, współistniejące choroby, przyjmowane leki, czynniki psychospołeczne).

 

2

Monitorowanie choroby powinno obejmować:

wywiad i badanie lekarskie ze zwróceniem uwagi na działania niepożądane leków;

ocenę aktywności choroby na podstawie wskaźnika aktywności ZZSK, tzw. BASDAI (bath ankylosing spondylitis disease activity index) stosowanego w formie kwestionariusza, w którym chory odpowiada na 6 pytań; kwestionariusz powinien być stosowany w codziennej praktyce ambulatoryjnej u wszystkich chorych na ZZSK;

okresową ocenę ruchomości kręgosłupa oraz ocenę funkcji chorego na podstawie wskaźnika BASFI (bath ankylosing spondylitis functional index);

badania laboratoryjne i obrazowe (te nie częściej niż co 2 lata) w zależności od obrazu klinicznego, stosowanego leczenia i wytycznych ASAS.

3

Leczenie niefarmakologiczne:

podstawą leczenia niefarmakologicznego chorych na ZZSK są edukacja pacjenta i regularne ćwiczenia;

ćwiczenia w domu są skuteczne, aczkolwiek preferowana jest kinezyterapia z ćwiczeniami nadzorowanymi w sali ćwiczeń lub w basenie, indywidualna lub grupowa, ponieważ przynosi lepszy skutek;

wsparcie mogą dawać stowarzyszenia chorych i grupy samopomocy.

 

4

Objawy pozastawowe i choroby współistniejące:

często obserwowane objawy pozastawowe, np. łuszczyca, zapalenie tęczówki i nieswoiste zapalenie jelit, powinny być leczone we współpracy z innymi specjalistami;

reumatolog powinien brać pod uwagę zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i osteoporozy.

 

5

Niesteroidowe leki przeciwzapalne:

łącznie z koksybami są zalecane jako leki pierwszego rzutu u chorych na ZZSK, u których występuje ból i sztywność;

u pacjentów z utrzymującą się aktywną chorobą preferowane jest leczenie ciągłe, a nie doraźne;

wybierając NLPZ, należy wziąć pod uwagę ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, powikłań ze strony przewodu pokarmowego i nerek.

 

6

Leki przeciwbólowe:

leki przeciwbólowe, takie jak paracetamol i opioidy, mogą być stosowane w celu kontroli bólu u pacjentów, u których NLPZ nie powodują poprawy, są przeciwwskazane i/lub źle tolerowane.

 

7

Glikokortykosteroidy:

można rozważyć lokalne wstrzyknięcia GKS do miejsc objętych procesem zapalnym;

nie ma dowodów naukowych potwierdzających skuteczność ogólnoustrojowego stosowania GKS w postaci osiowej ZZSK.

8

Leki modyfikujące przebieg choroby:

nie ma dowodów na skuteczność LMPCh, w tym SSZ i MTX, w postaci osiowej ZZSK;

leczenie SSZ można rozważyć u chorych z zajęciem stawów obwodowych.

9

Inhibitory TNF:

leczenie inhibitorami TNF powinno być stosowane u pacjentów z długo utrzymującą się dużą aktywnością choroby, mimo leczenia konwencjonalnego zgodnego z zaleceniami ASAS;

nie ma uzasadnienia, by stosować obowiązkowo LMPCh przed zastosowaniem preparatów anty-TNF lub łącznie z tymi preparatami u pacjentów z postacią osiową ZZSK;

nie ma dowodów świadczących o różnicach dotyczących skuteczności wpływu różnych inhibitorów TNF na objawy osiowe, stawowe/przyczepy ścięgniste; w razie współistnienia nieswoistego zapalenia jelit należy brać pod uwagę różnice w skuteczności działania różnych inhibitorów TNF na przewód pokarmowy;

zmiana leczenia na inny inhibitor TNF może być korzystna, szczególnie u pacjentów, którzy przestali reagować na leczenie;

nie ma dowodów naukowych, by stosować w ZZSK inne leki biologiczne niż inhibitory TNF.

10

Leczenie chirurgiczne:

totalna alloplastyka stawu biodrowego powinna być rozważana u chorych z bólem opornym na leczenie zachowawcze lub z niepełnosprawnością i radiologicznie stwierdzanymi zmianami strukturalnymi, niezależnie od wieku;

korekcyjna osteotomia kręgosłupa może być rozważana u chorych z ciężką deformacją, pogarszającą sprawność chorego;

u chorych na ZZSK i z nagłym złamaniem kręgu należy przeprowadzić konsultację chirurga specjalizującego się w leczeniu kręgosłupa.

11

Zmiany przebiegu choroby:

jeśli wystąpi znaczna zmiana przebiegu choroby, należy rozważyć inne przyczyny dolegliwości niż zapalenie (np. złamanie) i przeprowadzić właściwą ocenę, łącznie z badaniami obrazowymi.

Częstość wizyt kontrolnych powinna być dostosowana indywidualnie w zależności od objawów, ciężkości choroby i metody leczenia.

 

Tab. 2. Objawy pozastawowe w ZZSK

Ryc. 3. Schemat leczenia ZZSK

Leczenie NLPZ powinno uwzględniać ocenę czynników ryzyka działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego i nerek. Dawkę leku należy dostosować indywidualnie u każdego pacjenta. Nie należy przekraczać dawek maksymalnych NLPZ przedstawionych w tab. 4.

 

Tab. 4. Czas półtrwania i maksymalne dobowe dawki NLPZ stosowanych w leczeniu SpA

NLPZ

Czas półtrwania (godziny)

Maksymalna dawka dobowa (mg)

celekoksyb

8–12

400

diklofenak

2

150

ibuprofen

1,8–3,5

2400

indometacyna

2

150

ketoprofen

1,5–2,5

200

meloksykam

20

15

naproksen

10–18

1000

piroksykam

30–-60

20

 

 Do leczenia inhibitorami TNF-α kwalifikują się chorzy na ZZSK, u których utrzymuje się duża aktywność choroby oraz wykazano brak skuteczności leczenia NLPZ w pełnych dawkach. Rekomendacje do ich stosowania opracowali eksperci EULAR/ASAS (tab. 5, ryc. 4). Obecnie lekami z grupy inhibitorów TNF-α, które mają wskazanie rejestracyjne do stosowania w ZZSK, są adalimumab (ADA), etanercept (ETA), infliksymab (INF), certolizumab (CER) oraz golimumab (GLM). Bardzo istotne jest to, że nowe rekomendacje dotyczące leczenia biologicznego obejmują nie tylko chorych na ZZSK zdefiniowane za pomocą kryteriów nowojorskich, ale także pacjentów z osiową postacią SpA zapalnych. Umożliwia to leczenie chorych już we wcześniejszym etapie choroby.

Tab. 5. Zalecenia do stosowania inhibitorów TNF u chorych na ZZSK

Rozpoznanie

ustalone na podstawie Zmodyfikowanych Kryteriów Nowojorskich

lub kryteriów ASAS osiowej spondyloartropatii

Aktywna postać choroby

aktywna choroba przez 4 tygodnie

BASDAI 4 i opinia eksperta*

Niepowodzenie dotychczasowego leczenia

niedostateczna odpowiedź na co najmniej 2 kolejno stosowane

NLPZ przez co najmniej 4 tygodnie łącznie (tzn. np. jeden lek 2 tygodnie, drugi 2 tygodnie) w maksymalnej zalecanej dawce, jeśli nie ma przeciwwskazań

chorzy z postacią osiową ZZSK nie muszą przyjmować

LMPCh przed zastosowaniem anty-TNF-α

chorzy z zapaleniem stawów obwodowych powinni mieć

w wywiadzie niewystarczającą odpowiedź na co najmniej

1 wstrzyknięcie GKS, jeśli było wskazane; rekomendowana

jest próba zastosowania LMPCh z preferencją SSZ

w przypadku zapalenia przyczepów ścięgnistych próba leczenia

miejscowego

Ocena choroby w praktyce lekarskiej

BASDAI i zgodnie z ASAS

Ocena odpowiedzi na leczenie

50% poprawy BASDAI lub o 2 jednostki (0–10) oraz pozytywna opinia eksperta co do korzyści z kontynuowania leczenia (ocena po co najmniej 12 tygodniach leczenia)

* Ekspertem jest lekarz, zwykle reumatolog, posiadający doświadczenie w leczeniu zapalnego bólu pleców i w terapii lekami biologicznymi. W swojej opinii powinien on uwzględnić obraz kliniczny choroby, wynik badania wskaźników ostrej fazy lub wyniki badań obrazowych – szybki postęp zmian radiologicznych lub obraz zapalenia w RM.

Ryc. 4. Rekomendacje ASAS leczenia ZZSK inhibitorami TNF-α

Konieczność szybkiej diagnostyki i dobrego leczenia:

 • 30% – niezdolnych do pracy po 10 latach trwania choroby;

 • 15% – konieczność zmiany pracy;

 • 1,5 x zwiększenie śmiertelności z powodu:

– powikłań w układzie krążenia,

– amyloidozy,

– złamań,

– krwawień z przewodu pokarmowego,

– powikłań nerkowych,

– powikłań neurologicznych,

– wypadków,

– nadużywania alkoholu, samobójstw.

 

Monitorowanie leczenia

Częstość wizyt lekarskich zależy od stanu chorego, aktywności choroby, objawów pozastawowych oraz stosowanego leczenia. Monitorowanie leczenia obejmuje ocenę:

 • aktywności choroby,

 • ciężkości choroby,

 • dalszej prognozy choroby,

 • aktywności zawodowej,

i powinno uwzględniać:

 • analizę czynników ryzyka szybkiej progresji choroby,

 • wartość BASFI, BASMI,

 • status aktywności zawodowej pacjenta,

 • występowanie powikłań narządowych (m.in. amyloidoza, częstość zaostrzeń zapaleń błony naczyniowej oka),

 • ocenę postępu zmian radiologicznych.

Aktywność choroby oceniamy za pomocą Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) (tabela 6); sprawność fizyczną – za pomocą czynnościowego indeksu zesztywniającego zapalenia stawów Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI) lub HAQ, HAQ-S, natomiast ruchomość kręgosłupa za pomocą Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI).


Tab. 6. Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)

BASDAI – wskaźnik aktywności ZZSK (każde z pytań oceniane wg skali VAS dotyczy ostatniego tygodnia):

 1. ogólne nasilenie zmęczenia lub męczliwości;

 2. ogólne nasilenie bólu szyi, pleców, biodra;

 3. ogólne nasilenie bólu lub obrzęku w stawach innych niż szyja, plecy, biodra;

 4. ogólny dyskomfort związany z tkliwością na dotyk lub ucisk jakiegokolwiek regionu ciała;

 5. ogólne nasilenie sztywności porannej obecnej w chwili przebudzenia;

 6. czas trwania i nasilenie sztywności porannej od momentu przebudzenia (do 120 min).

 

 

Wykorzystuje się także kryteria odpowiedzi zaproponowane przez ASAS, w których bierze się pod uwagę: całkowitą ocenę stanu zdrowia przez pacjenta, ból pleców, BASFI oraz stan zapalny. ASAS 20, 50 i 70 oznacza odpowiednio 20-, 50- i 70-procentową poprawę w odniesieniu do tych samych kryteriów, np. ASAS 20 oznacza:

– poprawę o ≥ 20% i bezwzględną poprawę o ≥ 10 mm na skali 0–100 mm (lub o ≥1 jednostkę na skali 0–10) w co najmniej 3 z 4 domen:

 • ogólnej oceny stanu zdrowia dokonanej przez chorego,

 • oceny bólu (średnia z ogólnego bólu i bólu nocnego),

 • stanu czynnościowego (określane przez BASFI),

 • zapalenia (na podstawie BASDAI, średnia z dwóch ostatnich VAS zawierających sztywność poranną);

– przy braku pogorszenia w pozostałej domenie.Celem zobiektywizowania oceny aktywności choroby i skuteczności leczenia obecnie proponowana jest także ocena ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score). ASDAS:

 • ogólny ból krzyża (pytanie 2 z BASDAI),

 • ogólna ocena stanu zdrowia chorego,

 • obwodowy ból/obrzęk (3 pytanie z BASDAI),

 • czas trwania sztywności porannej (6 pytanie z BASDAI),

 • CRP (mg/l) lub OB.

Skomplikowany wzór pomaga w wyliczeniu wartości ASDAS (CRP) = 0,12 x ból pleców + 0,06 x czas trwania sztywności porannej + 0,11 x ogólna ocena stanu zdrowia chorego + 0,07 x ból obwodowy/obrzęk + 0,58 x Ln (CRP + 1) lub ASDAS (OB) = 0,08 x ból pleców + 0,07 x czas trwania sztywności porannej + 0,11 x ogólna ocena stanu zdrowia chorego + 0,09 x ból obwodowy/obrzęk + 0,29 x √(ESR) – dostępne są aplikacje i linki ułatwiające obliczanie ASDAS. Gdy ASDAS wynosi:

 • < 1,3, to mamy do czynienia z małą aktywnością choroby,

 • ≥1,3 a < 2,1 – ze średnią aktywnością,

 • ≥2,1 a ≤ 3,5 – z dużą,

 • > 3,5 – z bardzo dużą aktywnością choroby.

O poprawie mówimy, gdy wartość ASDAS zmniejszy się o co najmniej 1,1, a o dużej poprawie – gdy zmniejszy się o co najmniej 2,0.

W ocenie jakości życia pomocne są kwestionariusze: AS-QoL lub SF-12, lub SF-36.

Łuszczycowe zapalenie stawów

Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) jest przewlekłą autoimmunologiczną chorobą zapalną, zaliczaną do grupy SpA, odznaczającą się występowaniem zapalenia stawów obwodowych, kręgosłupa lub przyczepów ścięgnistych u osoby z łuszczycą skóry lub paznokci. Często nie stwierdza się korelacji między nasileniem zmian zapalnych w stawach a rozległością zmian skórnych. Częstość występowania łuszczycy w populacji wynosi 2–3%, a zapalenie stawów w łuszczycy obserwowane jest u 7–25% chorych. Częstość ŁZS w populacji kaukaskiej wynosi ok. 0,25%. Najczęściej początek zachorowań na ŁZS występuje w 3.–4. dekadzie życia i zazwyczaj rozpoczyna się w ciągu 10 lat od pojawienia się łuszczycy. U 10–15% chorych zmiany mogą występować równolegle, a u kolejnych 10% zmiany w narządzie ruchu wyprzedzają zmiany skórne.

Patogeneza

W patogenezie ŁZS istotne znaczenie mają czynniki genetyczne, środowiskowe i immunologiczne

Czynniki genetyczne:

 • geny HLA-Cw*0602, HLA-DR7, HLA-B13, HLA-B17, HLA-B57, HLA-B27;

 • polimorfizmy genów, m.in. CARD15, IL-13.

Czynniki środowiskowe:

 • mikroorganizmy;

 • urazy;

 • substancje chemiczne;

 • stres.

Zaburzenia immunologiczne:

 • zwiększenie stężenia interferonu gamma, IL-2, TNF-α, IL-1, IL12, IL-23, IL-17, IL-10, metaloproteinazy 3 i 9 ;

 • względna przewaga limfocytów CD8+;

 • zwiększenie stężenia ICAM-1, VEGF, PDGF, TGF-β.Obraz kliniczny i kryteria klasyfikacyjne

Wyróżnia się następujące postacie ŁZS (wg Molla i Wrighta):

• asymetryczna kilkustawowa – zapalenie stawów zwykle niesymetryczne (ok. 70%);

• wielostawowa, przypominająca reumatoidalne zapalenie stawów (ok. 15–20%);

• z dominującym zapaleniem stawów międzypaliczkowych dalszych z częstym zajęciem paznokci (ok. 5%);

• okaleczająca, o bardzo ciężkim przebiegu (ok. 5%);

• osiowa, przypominająca ZZSK, ale typowe jest asymetryczne zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych (ok. 5%).

Pomocne w rozpoznaniu ŁZS są tzw. kryteria CASPAR (tab. 7), których swoistość wynosi 98,7%, a czułość 91,4%.

Tab. 7. Kryteria klasyfikacyjne CASPAR łuszczycowego zapalenia stawów

Łuszczycowe zapalenie stawów można rozpoznać u chorego z zapaleniem stawów (obwodowych, kręgosłupa i/lub stawów krzyżowo-biodrowych) lub z zapaleniem przyczepów ścięgnistych, gdy uzyskuje 3 punkty w pięciu poniższych kategoriach

Łuszczyca stwierdzana obecnie u chorego lub w wywiadzie u chorego lub kogoś z rodziny:

 • aktualnie stwierdzone przez reumatologa lub dermatologa zmiany łuszczycowe,

 • łuszczyca w wywiadzie u chorego,

 • łuszczyca w rodzinie (u krewnego I lub II stopnia).

 

 

 

2 pkt

1 pkt

1 pkt

Typowe zmiany łuszczycowe paznokci (odwarstwianie się płytki paznokcia od jego łożyska, zagłębienia w płytce paznokciowej i nadmierne rogowacenie).

1 pkt

Ujemny wynik badania na obecność RF w surowicy*.

1 pkt

Dactylitis (tzw. palec kiełbaskowaty), obecnie lub stwierdzony w przeszłości.

1 pkt

Cechy radiologiczne przystawowej proliferacji kostnej w postaci niewyraźnie odgraniczonego kostnienia blisko krawędzi stawu (ale z wyłączeniem tworzenia

osteofitów) na radiogramach ręki lub stopy.

1 pkt

* U 5–16% chorych na ŁZS stwierdza się RF w niskim mianie, u 5% chorych anty-CCP +.


Zakres badań potrzebnych do ustalenia rozpoznania

W celu postawienia właściwej diagnozy należy wykonać następujące badania:

• wywiad lekarski i badanie przedmiotowe;

• badania laboratoryjne: OB, CRP oraz inne niezbędne badania potrzebne w diagnostyce różnicowej;

• badania obrazowe: zdjęcie RTG stawów rąk i/lub stóp, innych zajętych stawów, u chorych z zajęciem kręgosłupa zdjęcie RTG stawów krzyżowo-biodrowych (lub RM) i/lub kręgosłupa, badania USG;

• konsultacja dermatologiczna w razie wątpliwości dotyczących rozpoznania łuszczycy skóry lub paznokci;

• w uzasadnionych klinicznie przypadkach: oznaczenie HLA-Cw6, HLA-B27.

 

Wyróżnia się następujące niekorzystne czynniki rokownicze w ŁZS:

 • zapalenie wielu stawów (> 5),

 • podwyższone parametry stanu zapalnego,

 • szybka progresja zmian radiologicznych,

 • nieskuteczność leczenia, stosowanie GKS,

 • pogorszona sprawność (duże wartości HAQ)

 • obniżona jakość życia.Leczenie ŁZS powinno być kompleksowe i opierać się na wytycznych EULAR (tab. 8).

 

Tab. 8. Leczenie ŁZS według wytycznych EULAR

Zasady nadrzędne

A

ŁZS jest heterogenną i potencjalnie ciężką chorobą, która może wymagać leczenia wielodyscyplinarnego.

B

Leczenie ŁZS powinno zmierzać do zapewnienia możliwie najlepszej opieki i powinno być oparte na wspólnej decyzji pacjenta i lekarza.

C

Reumatolodzy są podstawowymi specjalistami, którzy powinni zająć się objawami z układu mięśniowo-szkielotowego; przy znamiennym klinicznie zajęciu skóry reumatolog i dermatolog powinni ze sobą współpracować w rozpoznawaniu i leczeniu.

D

Głównym celem leczenia chorych na ŁZS jest długoterminowe utrzymanie możliwie najwyższej jakości życia zależnej od stanu zdrowia poprzez: kontrolę objawów, zapobieganie postępowi zmian strukturalnych, normalizację stanu funkcjonalnego i udziału w życiu społecznym. Żniesienie zapalenia i dążenie do remisji są istotnymi elementami w osiągnięciu tego celu.

E

Chory powinien być regularnie monitorowany, a leczenie powinno być dostosowywane do potrzeb.

Zalecenia

1

U chorych na ŁZS można stosować NLPZ celem złagodzenia zmian i objawów ze strony narządu ruchu.

2

U chorych z aktywną chorobą (szczególnie u tych z wieloma obrzękniętymi stawami, uszkodzeniami strukturalnymi w obecności zapalenia, wysokim OB/CRP i/lub klinicznie istotnymi objawami pozastawowymi) należy rozważyć już we wczesnym okresie leczenie za pomocą LMPCh, takich jak metotreksat, sulfasalazyna, leflunomid.

3

U chorych z aktywnym ŁZS i istotną klinicznie łuszczycą powinny być preferowane leki równocześnie zmniejszające objawy łuszczycy, takie jak metotreksat.

4

Miejscoweiniekcje GKS powinny być traktowane jakoleczenie wspomagającew ŁZS; GKS podawane ogólnie mogą być stosowane z zachowaniem ostrożności w najmniejszej skutecznej dawce.

5

U chorych z aktywnym zapaleniem stawów i nieadekwatną odpowiedzią na co najmniej jeden syntetyczny LMPCh, np. MTX, powinno być rozpoczęte leczenie inhibitorem TNF-α.

6

U chorych z aktywnym zapaleniem przyczepów ścięgnistych i/lub dactylitis i nieadekwatną odpowiedzią na leczenie NLPZ lub miejscowe wstrzyknięcia GKS można rozważyć leczenie inhibitorem TNF-α.

7

U chorych z dominującą postacią osiową choroby o dużej aktywności i gdy nie uzyskano wystarczającej odpowiedzi na leczenie NLPZ należy rozważyć leczenie inhibitorem TNF-α (wg zaleceń dla ZZSK).

8

Stosowanie inhibitorów TNF-α może być także wyjątkowo rozważone u chorych z dużą aktywnością choroby (szczególnie u tych z dużą liczbą obrzękniętych stawów, uszkodzeniami strukturalnymi w obecności zapalenia, dużym OB/CRP i/lub klinicznie istotnymi objawami pozastawowymi, szczególnie znacznym zajęciem skóry) uprzednio nieleczonych LMPCh.

9

U chorych, którzy nie odpowiedzieli adekwatnie na leczenie jednym inhibitorem TNF-α, powinno się rozważyć zamianę na inny inhibitor TNF-α.

10

Dostosowując leczenie, poza aktywnością choroby należy wziąć pod uwagę także inne aspekty, takie jak współistniejące schorzenia, czy kwestie związane z bezpieczeństwem.


Przez aktywną chorobę należy rozumieć ból i obrzęk co najmniej jednego stawu i/lub ból ścięgna, i/lub dactylitis co najmniej jednego palca albo zapalny ból pleców. Przez złą prognozę należy rozumieć zapalenie 5 i więcej stawów, podwyższone wskaźniki ostrej fazy, szybki postęp zmian radiologicznych, wcześniejsze stosowanie GKS, pogorszenie sprawności i zmniejszenie jakości życia. Jako klasyczny LMPCh pierwszego rzutu rekomendowany jest MTX w dawce do 25 mg/tydzień. Innymi stosowanymi LMPCh mogą być: leflunomid, sulfasalazyna, cyklosporyna (chociaż jej użycie może być ograniczone toksycznością, zwłaszcza przy długotrwałym podawaniu). Można też rozważyć leczenie skojarzone LMPCh. Syntetyczne LMPCh nie są skuteczne w postaci osiowej i zapaleniu przyczepów ścięgnistych. Należy się liczyć z możliwością nasilenia zmian skórnych, zwłaszcza w okresie odstawiania GKS stosowanych ogólnie. Leczenie LMPCh uznaje się za nieskuteczne, gdy mimo odpowiednio długiego czasu stosowania (3–6 miesięcy) nie uzyskano remisji lub małej aktywności choroby. Wszystkie inhibitory TNF-α mają podobną skuteczność w zapaleniu stawów, natomiast w przypadku zmian skórnych przeciwciała wydają się skuteczniejsze lub co najmniej szybciej działają niż etanercept. Obecnie brak jest danych, aby zalecać konieczność łączenia leków biologicznych z syntetycznymi LMPCh w ŁZS. Inhibitory TNF-α są skuteczne także w leczeniu zapaleń przyczepów ścięgnistych i osiowej postaci choroby. Po nieskuteczności leczenia można zmienić jeden inhibitor TNF-α na inny. Konieczne jest leczenie chorób współistniejących (miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, otyłości, zespołu metabolicznego, depresji).

 

Monitorowanie leczenia

Częstość wizyt lekarskich zależy od stanu chorego, aktywności choroby, objawów pozastawowych oraz stosowanego leczenia. Pomocne w ocenie aktywności choroby i skuteczności leczenia są:

 • wywiad dotyczący nasilenia dolegliwości, zmian w stawach obwodowych i kręgosłupa, zmian łuszczycowych, występowania innych objawów pozastawowych oraz działań niepożądanych leków;

 • ocena liczby bolesnych i obrzękniętych stawów (68/66), liczby palców kiełbaskowatych, liczby zapalnie zmienionych przyczepów ścięgnistych;

 • ocena nasilenia łuszczycowych zmian skórnych i paznokci:

– BSA (Body Surface Area) – powierzchnia ciała ze zmianami łuszczycowymi,

– PASI (Psoriasis Area and Severity Index) – wskaźnik nasilenia objawów skórnych (0–72): ocena powierzchni ciała, charakteru zmian łuszczycowych i ich nasilenia (łagodna postać < 10% powierzchni skóry, 10–20% umiarkowana, > 10% ciężka),

– NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index) wskaźnik nasilenia zmian paznokciowych;

 • ogólna ocena przez chorego i lekarza aktywności choroby;

 • ocena stanu funkcjonalnego i jakości życia:

HAQ-S (Health Assessment Questionnaire for the Spondyloarthropathies),

– wskaźnik jakości życia zależny od dolegliwości skórnych (Dermatology Life Quality Index, DLQI) lub PsAQoL (Psoriatic Arthritis Quality of Life);

 • wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych [OB, CRP, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), aminotransferazy alaninowej (AlAT), mocznik, stężenie kreatyniny];

 • ocena postępu zmian strukturalnych (zdjęcia radiologiczne, USG, RM);

 • w postaci osiowej postępowanie jak w ZZSK.

Reaktywne zapalenie stawów


Reaktywne zapalenia stawów (ReZS) jest to jałowe zapalenie stawów, ale w tkankach stawowych mogą znajdować się nieproliferujące antygeny drobnoustrojów. Pomocne w rozpoznaniu ReZS mogą być kryteria klasyfikacyjne spondyloartropatii obwodowej wg ASAS. Jeżeli zapalenie trwa powyżej 6 miesięcy, mówimy o przewlekłym ReZS. Zazwyczaj czynnikiem etiologicznym jest zakażenie wyprzedzające zapalenie stawów o 1 do 6 tygodni. Znacznie częściej występuje u osób z antygenem zgodności tkankowej HLA-B27. Zespół Reitera jest szczególną postacią reaktywnego zapalenia stawów.

Epidemiologia

Częstość występowania ReZS w populacji wynosi 0,6–40/100 000 (9,6/100 000 – dane norweskie). U 1–5% osób po zakażeniu Chlamydia trachomatis rozwija się ReZS – w USA występuje 150 tysięcy nowych ReZS rocznie po zakażeniu Chlamydia trachomatis. ReZS jest stwierdzane u 2–4% chorych po zakażeniu Salmonella, Yersinia, a u chorych z obecnym HLA B27 – nawet u 20%. Szczyt zachorowań występuje między 30. a 40. r.ż. Po zakażeniach jelitowych częstość zachorowań wśród kobiet i mężczyzn jest podobna, po zakażeniach Chlamydia trachomatis częściej ReZS rozwija się u mężczyzn.

Etiopatogeneza

Najczęstszymi czynnikami patogennymi są:

 • Chlamydia (trachomatis, pneumoniae),

 • Ureaplasma urealyticum,

 • Mycoplasma,

 • Salmonella,

 • Shigella (flexneri, dysenteriae, sonnei),

 • Yersinia (enterocolitica 0 : 3 i 0 : 9, pseudotuberculosis),

 • Campylobacter (jejuni, coli),

 • Clostridium difficile, Escherichia coli 0157,

 • Streptococcus grupy A beta-hemolizujący,

 • Rzadko: Giardia, Cryptosporidium, Chlamydia psittaci, Hafnia alvei.

U 25% chorych czynnik patogenny jest nieznany.

Infekcja dróg moczowo-płciowych lub przewodu pokarmowego prowadzi do mikrouszkodzenia błony śluzowej; w efekcie dochodzi do kontaktu bakterii z komórkami układu odpornościowego – następuje fagocytoza bakterii. Następnie dochodzi do migracji komórek układu odpornościowego z miejsca kontaktu (uogólnienie procesu, odpowiedź humoralna i komórkowa) i zasiedlenia jamy stawu (wnikanie makrofagów do jamy stawu). Prowadzi to do indukcji stanu zapalnego stawu przez m.in. niestrawione fragmenty bakterii – związki „artrogenne”, LPS. W efekcie dochodzi do destrukcja stawu, w czym biorą udział enzymy proteolityczne i wolne rodniki.

Czynniki ryzyka rozwoju ReZS:

 • przebyte w ciągu ostatnich 3 miesięcy zakażenie objawowe o lokalizacji innej niż zajęty staw (najczęściej przewodu pokarmowego lub układu moczowo-płciowego);

 • istniejące zakażenie bezobjawowe;

 • objawowe zakażenie u partnera lub osoby z najbliższego otoczenia;

 • obecny antygen HLA B27.

Obraz kliniczny

Objawy ze strony narządu ruchu:

a) asymetryczne zapalenie stawów

  • niesymetryczne, wędrujące, 1 do kilku stawów,

  • częściej kończyny dolne,

  • ból zapalny krzyża u 30% chorych,

  • sacroilitis – asymetryczne u 10% w ostrych do 50% w przewlekłych ReZS;

b) entezopatie najczęściej dotyczą ścięgna Achillesa i rozcięgna podeszwowego i występują u 20–70 % chorych.

Objawy pozastawowe:

 • narząd wzroku

  • zapalenie spojówek jest stwierdzane u 6–20%,

  • zapalenie błony naczyniowej oka u 2–11%,

  • zapalenie twardówki, owrzodzenia rogówki występują rzadko;

 • układ moczowo-płciowy

  • zapalenie cewki moczowej (często asymptomatyczne u kobiet),

  • zapalenie szyjki macicy i/lub jajników,

  • zapalenie jąder/najądrzy i/lub gruczołu krokowego; • zmiany w zakresie skóry i błon śluzowych

  • rumień guzowaty stwierdzany u 0–7%,

  • zapalenie żołędzi prącia (balanitis circinata) u 5–25% (nawet u 40–70% po zakażeniu Yersinia),

  • rogowaciejące wykwity grudkowo-łuskowe (keratoderma blenorrhagicum) u 1–2% (nawet u10–30% po zakażeniu Yersinia),

  • krostkowe zapalenie dłoni, stóp (pustulosis palmaris),

  • opryszczkowe zapalenie skóry (dermatitis herpetiformis),

  • zapalenie ozębnej (periodontitis) i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

Zmiany w układzie krążenia stwierdzane są rzadko (< 1%); mogą wystąpić:

   • zapalenie mięśnia sercowego i /lub osierdzia,

   • blok przedsionkowo-komorowy,

   • zapalenie aorty, niedomykalność zastawki aortalnej.

Rzadko stwierdzane są także powikłania nerkowe:

   • zapalenie kłębuszków nerkowych,

   • IgA nefropatia,

   • amyloidoza.

W zależności od drobnoustroju, który powodował zakażenie, w rozpoznaniu oprócz obrazu klinicznego pomocne mogą być:

 • PCR lub RT-PCR – w moczu lub płynie stawowym;

 • obecność antygenu w wymazie z worka spojówkowego i/lub cewki moczowej, i/lub szyjki macicy;

 • obecność swoistych przeciwciał w surowicy – przeciwciała klasy IgM, IgA lub zwiększenie miana przeciwciał klasy IgG;

 • wymazy z odbytu;

 • posiew kału.

W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę:

 • septyczne zapalenie stawów;

 • odczynowe zapalenie stawów;

 • dnę moczanową;

 • inne spondyloartropatie;

 • reumatoidalne zapalenie stawów;

 • zespół SAPHO:

  • synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis;

 • chorobę Behçeta;

 • sarkoidozę;

 • urazy.

Rokowanie w ReZS:

 • u 50% chorych w ciągu 6 miesięcy dochodzi do pełnego wyzdrowienia;

 • u 15–20% obserwowany jest przewlekły przebieg, powyżej 6 miesięcy (częściej, gdy stwierdzamy HLA B27 lub w SpA występuje rodzinnie);

 • u 5% chorych stwierdzane są nadżerkowe zmiany w stawach;

 • u 20% chorych z obecnym HLA B27 w ciągu 10 lat rozwija się ZZSK.

Leczenie

Leczenie powinno być kompleksowe. Obejmuje ono edukację, farmakoterapię, fizykoterapię i kinezyterapię oraz leczenie chirurgiczne (synowektomia, artroplastyka). Istotne są także profilaktyka i leczenie partnera seksualnego.

Dotychczas celowość antybiotykoterapii została potwierdzona po zakażeniach Chlamydia trachomatis lub Chlamydia pneumonie, np.:

 • azytromycyna 1 g 1 raz w tygodniu do12 tygodni,

 • ofloksacyna 200 mg 2 razy dziennie do 12 tygodni,

 • cyprofloksacyna 250 mg 2 razy dziennie do 12 tygodni,

 • doksycyklina 100 mg 2 razy dziennie do 12 tygodni.

Możliwe jest także leczenie chorych na ReZS po zakażeniu Chlamydia trachomatis lub pneumoniae przewlekle nawet przez 9 miesięcy terapią kombinowaną: doksycyklina + ryfampicyna lub azytromycyna + ryfampicyna. Konieczne są jednak dalsze prace na większej grupie chorych potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo takiej terapii.

Glikokortykosteroidy powinny być podawane tylko dostawowo lub do pochewek ścięgnistych (najlepiej pod kontrolą USG). Doustne podawanie GKS można rozważać tylko u wybranych chorych nieodpowiadających na leczenie NLPZ i LMPCh. Najczęściej stosowanymi LMPCh są SSZ (2–3 g/dobę), MTX (do 25 mg/tydz.), azatiopryna (1–2 mg/kg/dobę).

Dotychczas nie ma wystarczających danych wskazujących na celowość stosowania leków biologicznych w leczeniu ReZS. Są pojedyncze doniesienia mówiące o skuteczności inhibitorów TNF-α, ale brak badań klinicznych i brak rekomendacji.

Zapalenie stawów w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit

Zapalenia stawów towarzyszące chorobom jelit mogą występować w przebiegu: przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit, choroby Whipple’a i u osób operowanych z wykonaniem jejunoileostomii, jejunocolonostomii. Do przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit (PNZJ) należą: choroba Leśniowskiego-Crohna (Ch L-C), wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) i nieokreślone zapalenia jelita grubego.Szczyt zachorowań na WZJG występuje między 20. a 40. r.ż., a częstość występowania wynosi 70–150/100 000 i jest równie częsta u osób obojga płci. Częstość występowania choroby Leśniowskiego-Crohna wynosi 20–40/100 000. Początek objawów występuje najczęściej w wieku 15–25 lat.

Etiopatogeneza

Etiopatogeneza PNZJ jest uwarunkowana wieloczynnikowo i nie do końca poznana. Czynnikami predysponującymi są:

 • predyspozycje genetyczne (np. mutacja genu CARD15, antygen HLA-B27, HLA-B35);

 • czynniki środowiskowe: palenie tytoniu, dieta, zakażenia, leki, stres, zanieczyszczenia przemysłowe;

 • zaburzenia immunologiczne.

Wrodzone lub nabyte defekty bariery śluzówkowej umożliwiają wnikanie antygenów ze światła jelit i stymulację układu odpornościowego. Dochodzi do nadprodukcji cytokin prozapalnych z równoczesnym spadkiem syntezy cytokin o działaniu przeciwzapalnym. U chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego dominuje aktywacja subpopulacji komórek Th2, a w chorobie Leśniowskiego-Crohna subpopulacji komórek Th1. Gdy dominuje postać osiowa, istotna jest rola antygenu HLA B27 (stwierdzany jest u 55% chorych z Ch L-C i u 70% chorych z WZJG). Natomiast gdy dominuje postać obwodowa, obecność antygenu HLAB27 jest porównywalna z tą stwierdzaną w populacji ogólnej.

Obraz kliniczny

W przebiegu PNZJ u ok. 25% chorych stwierdzane są zmiany w narządzie ruchu. Zapalenie stawów towarzyszące chorobom jelit może przebiegać jako postać:

 • osiowa SpA (występuje u 8% chorych na PNZJ),

 • lub obwodowa SpA (tab. 9).

Wyróżnia się dwa typy zapalenia stawów obwodowych:

 1. z zajęciem < 5 stawów, trwa < 10 tygodni, zależy od aktywności zapalnej choroby jelit;

 2. z zajęciem ≥ 5 stawów, zazwyczaj trwa miesiące lub lata, zwykle nie zależy od aktywności zapalnej choroby jelit.

 

Tab. 9. Charakterystyka zapaleń stawów w przebiegu PNZJ

Cecha

Zapalenie stawów kręgosłupa

Zapalenie stawów obwodowych

związek z HLA-B27

tak

nie

płeć

częściej męska

obie płcie

wyprzedza zapalenie jelit

tak

nie

aktywność zależy
od aktywności PNZJ

nie

tak (głównie podtyp 1)

dominująca postać zapalenia jelit

wrzodziejące zapalenie jelita grubego

choroba Leśniowskiego-Crohna


Najczęstszy obraz kliniczny zapaleń stawów:

 • początek – najczęściej ostre zapalenie stawów,

 • wędrujące,

 • asymetryczne, głównie kończyny dolne, duże stawy,

 • skąpostawowe,

 • nie prowadzi do trwałych zniekształceń,

 • płyn stawowy ma charakter zapalny.

 
Bóle i zapalenia stawów mogą wyprzedzać rozwój PNZJ i mogą utrzymywać się po uzyskaniu remisji zapalenia jelit.

Objawy pozastawowe w zapaleniach stawów towarzyszących chorobom jelit:

 • bóle brzucha, biegunka;

 • zmiany skórne: rumień guzowaty (częściej w przebiegu Ch L-C), zgorzelinowe ropne zapalenie skóry (częściej w przebiegu WZJG), łuszczyca, owrzodzenia aftowe;

 • zapalenie przyczepów ścięgnistych;

 • palce pałeczkowate;

 • zapalenie błony naczyniowej oka;

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie drobnych dróg żółciowych, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, kamica żółciowa, marskość wątroby, rak dróg żółciowych;

 • zmiany w układzie krążenia: zapalenie aorty, niedomykalność zastawki aortalnej, zaburzenia przewodzenia.

Powikłania w przebiegu IBD:

 • osteoartropatia przerostowa,

 • osteoporoza,

 • ropień mięśnia biodrowego lub septyczne zapalenie biodra (z przetok),

 • zapalenie naczyń,

 • amyloidoza.

Leczenie

Leczenie musi być kompleksowe i wymaga współpracy reumatologów i gastroenterologów:

 • NLPZ mogą być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach, bezpieczniejsze wydają się koksyby;

 • LMPCH: sulfasalazyna (2–4 g/dobę), metotreksat podawany pozajelitowo, azatiopryna mają zastosowanie w leczeniu postaci obwodowej;

 • GKS (miejscowo lub ogólnie);

 • przeciwciała monoklonalne anty-TNF-α, tj. infliksymab i adalimumab (nie wykazano skuteczności etanerceptu) – skuteczne w postaci obwodowej i osiowej

   • wskazanie reumatologiczne – utrzymywanie się wysokiej aktywności zapalenia stawów pomimo stosowania LMPCh,

   • wskazanie gastroenterologiczne – ciężka, oporna na konwencjonalne leczenie postać choroby Leśniowskiego-Crohna, w której przebiegu doszło do wytworzenia przetok.

Oprócz leczenia farmakologicznego wskazane jest leczenie rehabilitacyjne. Konieczne jest także leczenie chorób współistniejących, a u wybranych chorych niezbędne jest leczenie chirurgiczne oraz ortopedyczne.

 

Piśmiennictwo:

 

 1. Braun J., van den Berg R., Baraliakos X. i wsp. 2010 update of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2011; 70: 896–904.

 2. Carter J.D., Valeriano J., Vasey FB. A Prospective, Randomized 9-Month Comparison of Doxycycline vs. Doxycycline and Rifampin in Undifferentiated Spondyloarthropathy – with Special Reference to Chlamydia-Induced Arthritis. J Rheum 2004; 31: 1973–1980.

 3. Carter J.D., Espinoza L.R. Inman R.D. i wsp. Combination antibiotics as a treatment for chronic Chlamydia-induced reactive arthritis: a double-blind, placebo-controlled, prospective trial. Arthritis Rheum 2010; 62: 1298–1307.

 4. Gaston J. i wsp. Interleukin-23: A central cytokine in the pathogenesis of spondylarthritis. Arthritis Rheum 2011; 63: 3668–3671.

 5. Glatigny S., i wsp. Proinflammatory Th17 cells are expanded and induced by dendritic cells in spondylarthritis-prone HLA–B27– transgenic rats. Arthritis Rheum 2012; 64: 110–120.

 6. Gossec L., Smolen J., Gaujoux-Viala C. i wsp. European League Against Rheumatism recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies. Ann Rheum Dis 2012; 71: 4–12.

 7. Kvien T.K., Gaston J.S., Bardin T. i wsp. Three month treatment of reactive arthritis with azithromycin: a EULAR double blind, placebo controlled study. Ann Rheum Dis 2004; 63: 1113–1119.

 8. Lehtinen K. Mortality and causes of death in 398 patients admitted to hospital with ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis1993; 52: 174–176.

 9. Lukas C,. Landewé R., Sieper J. i wsp. Development of an ASAS-endorsed disease activity score (ASDAS) in patients with ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2009; 68: 18–24.

 10. Machado P., Landewé R., Lie E. i wsp. Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS): defining cut-off values for disease activity states and improvement scores. Ann Rheum Dis 2011; 70: 47–53.

 11. Morris D., Inman R.D. Reactive arthritis: developments and challenges in diagnosis and treatment. Curr Rheumatol Rep2012; 14: 390–394.

 12. Noordenbos T. i wsp. Interleukin-17–positive mast cells contribute to synovial inflammation in spondylarthritis. Arthritis Rheum 2012; 64: 99–109.

 13. Poddubnyy D., i wsp. Reduction of radiographic spinal progression in patients with ankylosing spondylitis treated with non-steroidal anti-inflammatory drugs is most evident in the presence of syndesmophytes and active systemic inflammation. Ann Rheum Dis 2012; 71: 139.

 14. Reveille J. Genetics of spondyloarthritis – beyond the MHC. Nat Rev Rheumatol 2012; 8: 296–304.

 15. Reveille J.D., Hirsch R., Dillon C.F. i wsp. The prevalence of HLA-B27 in the US: data from the US National Health and Nutrition Examination Survey, 2009. Arthritis Rheum 2012; 64: 1407–1411.

 16. Ritchlin C.T., Kavanaugh A., Gladman D. i wsp. Treatment recommendations for psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2009; 68: 1387–1394.

 17. Rudwaleit M., Jurik A.G., Hermann K.G. i wsp. Defining active sacroiliitis on magnetic resonance imaging (MRI) for classification of axial spondyloarthritis: a consensual approach by the ASAS/OMERACT MRI group. Ann Rheum Dis 2009; 68: 1520–1527.

 18. Rudwaleit M., Landewé R., van der Heijde D. i wsp. The development of Assessment of SpondyloArthritis international Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part I): classification of paper patients by expert opinion including uncertainty appraisal. Ann Rheum Dis 2009 (6): 770–6. Erratum in: Ann Rheum Dis 2011; 70 (8): 1519.

 19. Rudwaleit M., Listing J., Brandt J. i wsp.Prediction of a major clinical response (BASDAI 50) to tumour necrosis factor alpha blockers in ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis. 2004; 63: 665–670.

 20. Rudwaleit M., van der Heijde D., Landewé R. i wsp. The development of Assessment of SpondyloArthritis international Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part II): validation and final selection. Ann Rheum Dis 2009; 68: 777–783.

 21. Rudwaleit M., van der Heijde D., Landewé R. i wsp. The Assessment of SpondyloArthritis International Society classification criteria for peripheral spondyloarthritis and for spondyloarthritis in general. Ann Rheum Dis 2011; 70: 25–31.

 22. Sieper J., Rudwaleit M. Early referral recommendations for ankylosing spondylitis (including pre-radiographic and radiographic forms) in primary care. Ann Rheum Dis. 2005; 64: 659–663.

 23. Sieper J., van der Heijde D., Landewé R. i wsp. New criteria for inflammatory back pain in patients with chronic back pain: a real patient exercise by experts from the Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS). Ann Rheum Dis 2009; 68: 784–788.

 24. Smolen J., Braun J., Dougados M. i wsp. Treating spondyloarthritis, including ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis, to target: recommendations of an international task force.Ann Rheum Dis 2014; 73: 6–16.

 25. Stanisławska-Biernat E., Świerkot J., Tłustochowicz W. Spondyloartropatie. Reumatologia 2012; 50: 93–102.

 26. Stanisławska-Biernat E. Najnowsze poglądy na temat leczenia zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Reumatologia 2006; 44: 330–334.

 27. Taylor W., Gladman D., Helliwell P. i wsp. CASPAR Study Group. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum 2006; 54: 2665–2673.

 28. van der Heijde D., Lie E., Kvien T.K. ASDAS, a highly discriminatory ASAS-endorsed disease activity score in patients with ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2009; 68: 1811–1818.

 29. van der Heijde D., Sieper J., Maksymowych W.P. i wsp. Assessment of SpondyloArthritis International Society. 2010 Update of the international ASAS recommendations for the use of anti-TNF agents in patients with axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2011; 70: 905–908.

 30. van der Linden S., Valkenburg H.A., Cats A. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria. Arthritis Rheum 1984; 27: 361–368.

 31. Wiland P., Filipowicz-Sosnowska A., Głuszko P. i wsp. Rekomendacje w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Opracowane przez Zespół Konsultanta Krajowego z dziedziny Reumatologii. Reumatologia 2008; 46: 191–197.

 32. Yli-Kerttula T., Luukkainen R., Yli-Kerttula U., Mottonen T., Hakola M., Korpela M., Sanila M., Uksila J., Toivanen A. Effect of three month course of ciprofloxacin on the late prognosis of reactive arthritis. Ann Rheum Dis 2003; 62: 880–884.

 33. Ząbek J. Rola antygenów bakteryjnych w indukcji procesów autoimmunizacyjnych związanych z patogenezą reaktywnego zapalenia stawów. Alergia Astma Immunologia 1999; 4: 41–44.

 34. Zochling J., van der Heijde D., Burgos-Vargas R. i wsp. Asessment in AS' international working group, European League Against Rheumatism ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2006; 65: 442–452.

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019


  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

» Współpraca

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Informacje ogólne | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin | Komitet naukowy | Przegląd Reumatologiczny | Analiza przypadków klinicznych - Archiwum Reumatologii | Materiały uzupełniające | Zestawy testów | Odpowiedzi | Materiały edukacyjne | Polityka prywatności | Newsletter Programu Edukacyjnego z reumatologii | Wykład wprowadzający | Egzamin testowy | Kontakt