Zaloguj się | Załóż konto
Wykłady z reumatologii 2018
Program edukacyjny
 • prof. Piotr Wiland

  prof. Piotr Wiland


  Zaproszenie do udziału w Programie edukacyjnym


 • dr Agata Sebastian <br><br>dr Patryk Woytala

  dr Agata Sebastian

  dr Patryk Woytala


  Analiza przypadków klinicznych • 1.Z. Guła, M. Korkosz <br> <br> 2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska

  1.Z. Guła, M. Korkosz

  2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska


  1. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

  2. ŁZS w aspekcie dermatologicznym


 • Zestawy testów

  Zestawy testów


  Testy dla uczestników programu

  Cykl testów 1 i 2/2018


TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY

 

 

prof. dr hab. Majdan Maria

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie   e-mail: maria.majdan@gmail.com

Choroba jest rozpoznawana na podstawie kryteriów klasyfikacyjnych. W 2012 r. zostały opublikowane opracowane przez grupę SLICC (Systemic Lupus Collaborating Clinics) nowe kryteria klasyfikacyjne tocznia rumieniowatego układowego.


Wstęp

Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest układową chorobą tkanki łącznej (UCHTŁ). Podstawą zmian chorobowych w UCHTŁ są zaburzenia funkcjonowania układu immunologicznego, manifestujące się procesami autoimmunizacyjnymi z wytwarzaniem autoprzeciwciał do komórkowych składników jądrowych. Różnorodnym objawom klinicznym TRU towarzyszą liczne zaburzenia immunologiczne [1, 2, 3, 4].

Na TRU chorują przede wszystkim kobiety (80–90% chorujących) w przedziale wiekowym 20–40 lat, średni wiek zachorowania to 29 lat. Mogą również chorować dzieci i ludzie w starszym wieku. Ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny jest w grupie chorych na TRU 2,4 razy większe niż w populacji ogólnej. Najczęstszą przyczyną zgonów u chorych na toczeń są infekcje i ciężkie zmiany narządowe [1, 2, 3].

 

Patogeneza TRU

W patogenezie choroby istotną rolę odgrywają czynniki genetyczne, epigenetyczne, środowiskowe i hormonalne, które współdziałając ze sobą, prowadzą do powstawania licznych zaburzeń immunologicznych [2, 4, 5]. W przebiegu choroby występują zaburzenia zarówno odporności wrodzonej, jak i nabytej [1, 4, 5].

U chorych na TRU stwierdza się:

– upośledzenie funkcji supresyjnych limfocytów T;

– aktywację pomocniczych limfocytów T oraz limfocytów B (autoreaktywne limfocyty T i B);

– zaburzenia apoptozy;

– defekty w usuwaniu krążących kompleksów immunologicznych.

Zdezorganizowana apoptoza oraz nieprawidłowe, opóźnione usuwanie komórek apoptotycznych prowadzą do uwalniania do krwioobiegu autoantygenów jądrowych: dużej ilości chromatyny oraz produktów katabolizmu chromatyny – wolnych nukleosomów. Dochodzi do produkcji autoprzeciwciał przez aktywowane limfocyty B, które tworzą z chromatyną kompleksy immunologiczne. Związanie kompleksów z błoną podstawną naczyń indukuje proces zapalny [1, 2, 4, 5].

Opierając się na uwarunkowaniach genetycznych i epigenetycznych oraz obrazie klinicznym choroby, wyróżniono 3 subfenotypy choroby, które mogą różnić się od siebie predyspozycją do zajęcia określonych narządów, aktywnością oraz reakcją na stosowane leczenie [4].

Subfenotyp 1 (duża rola wpływów genetycznych), skojarzony z:

– HLA-DRB1*0301(DR3),

– rozwojem toczniowego zapalenia nerek.

Subfenotyp 2

– skumulowane genetyczne czynniki ryzyka, obecne anty-dsDNA,

– młody wiek przy zachorowaniu,

– zaburzenia hematologiczne,

– brak nadżerek w jamie ustnej.

Subfenotyp 3 (duża rola wpływów epigenetycznych: promieni UV, płci, palenia, infekcji wirusowych),

– nie ma znanych genów podatności (może zwiększona podatność na modulację

środowiskową);

– rumień; rumień krążkowy, nadwrażliwość na światło; zapalenia błon surowiczych;

zaburzenia neurologiczne.

Obraz kliniczny oraz kryteria klasyfikacyjne choroby

Choroba najczęściej zaczyna się zmianami skórnymi, dolegliwościami stawowymi i cytopeniami (niedokrwistością, leukopenią, trombocytopenią). Najciężej przebiegają postacie choroby, w których dochodzi do zajęcia centralnego układu nerwowego lub nerek [1, 2, 4, 5].

Do częstych należą objawy ogólne choroby: osłabienie, zmęczenie, stany podgorączkowe lub gorączka, utrata masy ciała, powiększenie węzłów chłonnych i śledziony.

Przewlekle utrzymujące się objawy ogólne, nadwrażliwość na światło słoneczne, bóle stawów, zapalenie opłucnej lub osierdzia, objawy choroby nerek, objaw Raynauda, nadmierne wypadanie włosów, powtarzające się niepowodzenia położnicze szczególnie u młodych kobiet mogą sugerować rozpoznanie TRU.

W przebiegu TRU może dojść do współwystępowania innych UCHTŁ, takich jak: zespół antyfosfolipidowy, dający w swoim przebiegu nawracające powikłania zakrzepowo-zatorowe w różnych narządach lub nawykowe poronienia (współwystępuje z TRU u około 30% chorych); zespół suchości; twardzina układowa czy zapalenie skórno-mięśniowe (tzw. zespół nakładania); zapalenie naczyń, w tym centralnego układu nerwowego. Choroba jest rozpoznawana na podstawie kryteriów klasyfikacyjnych. W 2012 r. zostały opublikowane opracowane przez grupę SLICC (Systemic Lupus Collaborating Clinics) nowe kryteria klasyfikacyjne TRU [7]. Są one rozszerzeniem i uzupełnieniem kryteriów z 1997 r. [7]. Obejmują 11 kryteriów klinicznych i 6 kryteriów immunologicznych (tab. 1). Chorego można zakwalifikować jako chorującego na TRU, gdy spełnia przynajmniej 4 z klinicznych i immunologicznych kryteriów grupy SLICC, w tym przynajmniej jedno kryterium kliniczne i jedno immunologiczne, lub gdy chory ma potwierdzone biopsją rozpoznanie toczniowego zapalenia nerek w obecności przeciwciał ANA lub anty-dsDNA.

 

 

Leczenie TRU

Leczenie TRU ma na celu:

– zapobieganie uszkodzeniom narządowym;

– zapobieganie nawrotom choroby;

– dobrą supresję przetrwałej aktywnej choroby;

– ograniczenie dawek glikokortykoidów (GKS);

– ograniczenie dawek leków immunosupresyjnych.

W przebiegu TRU występują okresy zaostrzeń i wieloletnie okresy remisji.

Schematy postępowania diagnostycznego oraz leczenia choroby zostały przedstawione w postaci rekomendacji Europejskiej Ligii do walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR) w 2008 r. i 2010 r. [9–12].

Jeżeli w przebiegu choroby występują tylko niecharakterystyczne dolegliwości ze strony układu stawowo-mięśniowego, zmiany skórne, objawy ogólne – stosuje się terapię konserwatywną: leki przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki immunomodulujące, w tym przede wszystkim antymalaryczne: chlorochinę i hydroksychlorochinę, miejscowo na skórę maści zawierające GKS oraz kremy przeciwsłoneczne. Jeżeli jakość życia przy wymienionych dolegliwościach jest niewystarczająca, można okresowo stosować małe dawki doustnych GKS [6, 9–12].

Gdy mamy do czynienia z aktywną zagrażającą życiu lub funkcji narządów postacią choroby, konieczne jest włączenia leczenia indukującego remisję choroby. Musimy też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zagrożenie funkcji narządów wynika z autoimmunizacyjnego stanu zapalnego, czy też może z procesu zakrzepowego związanego z wtórnym zespołom antyfosfolipidowym. Przy pierwszej ewentualności rozpoczynamy intensywną immunosupresję, przy drugiej podstawą terapii jest leczenie przeciwkrzepliwe uzupełniane łagodniejszą immunosupresją [6, 9–14].

Przy indukcji remisji aktywnej choroby zwykle zaczynamy od dużych dawek metyloprednizolonu podawanych pulsacyjnie, dożylnie przez 3 kolejne dni. Leczenie jest kontynuowane przez podawanie średnich dawek (> 7,5 mg, lecz ≤ 30 mg ekwiwalentu prednizonu/dobę) GKS doustnie. Jeżeli odpowiedź na leczenie jest adekwatna i działania niepożądane leczenia są do zaakceptowania, można powtórzyć podawanie dożylne metyloprednizolonu po miesiącu (np. u chorych z zajęciem nerek, gdy obserwujemy stabilizację filtracji kłębuszkowej, obniżenie białkomoczu) i stopniowo obniżać dawkę GKS doustnych do dawki podtrzymującej (prednizon lub odpowiednik < 7,5 mg/dobę).

Przy niewystarczającej odpowiedzi na GKS lub zbyt wielu działaniach niepożądanych terapii dodajemy leki cytotoksyczne lub immunosupresyjne (cyklofosfamid, azatioprynę, mykofenolan mofetylu, cyklosporynę, metotreksat). Immunosupresję dołącza się jako kontynuację leczenia dawkami pulsacyjnymi GKS lub równolegle do stosowanych GKS w bardzo wysokich dawkach (w aktywnym zapaleniu nerek, ale także centralnego układu nerwowego, niedokrwistości z dodatnim odczynem Coombsa, ciężkich cytopenii, przy ciężkim stanie ogólnym). Terapia cyklofosfamidem jest zarezerwowana dla najcięższych postaci choroby szczególnie przy zajęciu nerek lub centralnego układu nerwowego. Obecnie coraz częściej cyklofosfamid, szczególnie w leczeniu ciężkich postaci toczniowych zapaleń nerek (TZN), jest zastępowany przez mykofenolan mofetylu (MMF), który ma mniej działań niepożądanych [9, 10, 13, 14]. W 2012 r. zostały opublikowane przez ACR i EULAR aktualne rekomendacje postępowania w TZN [13, 14]. Rekomendacje dokładnie określają schematy leczenia w poszczególnych klasach TZN oraz okresy stosowania poszczególnych leków. Do indukcji remisji TZN w klasie 3. i 4. zmian histopatologicznych w obydwu rekomendacjach jest proponowany cyklofosfamid lub MMF z dużymi dawkami GKS. W podtrzymywaniu remisji zalecane jest stosowanie MMF, azatiopryny, GKS w małych dawkach oraz stosowanie przewlekle hydroksychlorochiny [13–14].

Przy utrzymywaniu się remisji TRU odstawianie leków immunosupresyjnych oraz GKS powinno być bardzo indywidualizowane. Przy dużym ryzyku nawrotów choroby zwykle kontynuuje się minimalne dawki leku utrzymujące remisje. W przypadku zaostrzenia objawów chorobowych powinno się stosować schematy zalecane do indukcji remisji w poszczególnych postaciach tocznia.

U części chorych na toczeń dostępną terapią nigdy nie udaje się uzyskać pełnej remisji objawów narządowych. W tej grupie chorych stosujemy przewlekle leki przeciwmalaryczne w możliwie małych dawkach, GKS oraz leki immunosupresyjne takie jak: azatiopryna, MMF, metotreksat.

Przy braku wystarczającej odpowiedzi na leczenie standardowe lub zbyt dużej liczbie działań niepożądanych w najcięższych stanach klinicznych zaleca się podawanie dożylne immunoglobulin, wykonywanie plazmaferez, podawanie leków biologicznych [11, 15].

W 2011 r. został zarejestrowany pierwszy lek biologiczny do leczenia TRU: belimumab – inhibitor BLyS. Lek jest zarejestrowany do leczenia aktywnych, seropozytywnych postaci TRU (z wysokim mianem anty-dsDNA oraz niskim C3). Stosowanie tego leku prowadzi do istotnego zmniejszenia aktywności choroby, może łagodzić przebieg różnych narządowych postaci tocznia rumieniowatego układowego. Terapia belimumabem pozwala na redukcję dawki stosowanych przewlekle GKS. Lek jest dodawany do standardowej terapii prowadzonej u pacjenta [15].

Tab. 1. Kryteria klasyfikacyjne kliniczne i immunologiczne tocznia rumieniowatego układowego grupy SLICC:

Kryteria kliniczne

1. Ostry toczeń skórny, obejmujący:

 

– rumień toczniowy (nieliczony, jeżeli występuje rumień krążkowy)

– toczniowe zmiany pęcherzowe

– toksyczna nekroliza naskórkowa– wariant toczniowy

– rumień toczniowy grudkowy

– rumień toczniowy z nadwrażliwości na światło

LUB podostry toczeń skórny

2. Przewlekły toczeń skórny, obejmujący:

– klasyczny rumień krążkowy

zlokalizowany (powyżej szyi)

uogólniony (powyżej i poniżej szyi)

– przerostowy ( brodawkowy) toczeń

– toczniowe zapalenie tkanki podskórnej

– toczeń błon śluzowych

– zmiany typu obrzękowego i fioletowo-niebieskie guzki na kończynach

– toczeń krążkowy nakładający się na lichen planus

3. Owrzodzenia w jamie ustnej: obejmujące podniebienie, policzki, język

LUB owrzodzenia w nosie

4. Łysienie bez tworzenia blizn – rozlane zcieńczenie i łamliwość włosów z widocznymi

ubytkami owłosienia

5. Zapalenie błony maziowej obejmujące 2 lub więcej stawów, charakteryzujące się

obrzękiem lub wysiękiem LUB bolesność 2 lub więcej stawów i przynajmniej 30 minut

trwająca sztywność poranna

6. Zapalenie błon surowiczych:

– klasyczne zapalenie opłucnej trwające ponad 1 dzień

lub wysięk opłucnowy

lub tarcie opłucnowe

– klasyczny ból osierdziowy trwający ponad 1 dzień

lub wysięk osierdziowy

lub tarcie osierdziowe

lub zapalenie osierdzia w ECHO

7. Zajęcie nerek:

– współczynnik białko do kreatyniny w moczu (lub 24-godzinne wydalanie białka) – 500 mg/dobę LUB obecność wałeczków z krwinek czerwonych

8. Zmiany neurologiczne:

– drgawki

– psychozy

– mononeuritis multiplex (przy braku innych przyczyn, takich jak pierwotne zapalenie

naczyń),

– zapalenie rdzenia kręgowego,

– obwodowa i mózgowa neuropatia (przy braku innych przyczyn, takich jak pierwotne

zapalenie naczyń, infekcja, cukrzyca),

– ostry stan otępienny (przy braku innych przyczyn, takich jak toksyczno-metaboliczne,

mocznica, leki)

9. Niedokrwistość hemolityczna

10. Leukopenia (< 4000/mm³ przynajmniej raz) (przy braku innych przyczyn, takich jak

zespól Felty, leki, nadciśnienie wrotne)

LUB limfopenia (< 1000/mm³) przynajmniej raz (przy braku innych przyczyn, takich

jak glikokortykoidy, leki, infekcja)

11. Trombocytopenia (< 100 000 mm³) przynajmniej raz (przy braku innych przyczyn

takich jak leki, nadciśnienie wrotne, TTP)

 

Kryteria immunologiczne

1. ANA powyżej wartości referencyjnych

2. Anty-dsDNA powyżej wartości referencyjnych (lub > 2 razy powyżej wartości

Referencyjnych, jeżeli ELISA)

3. Anty-Sm – obecność przeciwciał do antygenu jądrowego SM

4. Przeciwciała antyfosfolipidowe: LAC, fałszywie dodatni test kiłowy, średnie lub wysokie miano przeciwciał antykardiolipinowych (IgA, IgG lub IgM), dodatni test na obecność przeciwciał anty-ß2-glikoproteinie (IgA, IgG, IgM)

5. Obniżone miano dopełniacza: niski C3, niski C4, niski CH50

6. Dodatni test Coombsa przy braku niedokrwistości hemolitycznej

 


Piśmiennictwo:

 1. Rahman A., Isenberg D. Systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2008; 358: 929–939.

 2. Tsokos G.C. Systemic lupus erythematosus. N Engl J Med. 2011; 365: 2110–2121.

 3. Rus V., Maury E.E., Hochberg M.C. Epidemiology of Systemie Lupus Erythematosus,w: Wallach D.J., Hahn B.H. red. Lupus erythematosus 7 wyd. Lippincott Williams & Wilkins, 2007, 34–44.

 4. Dörner T. SLE w 2011, Deciphering the role of NETs and networks in SLE. Nat Rev Rheum 2012; 8: 68- 70.

 5. Rullo O.J., Tsao B.T. Recent insights into the genetic basis of systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2013; 72 suppl: 56–61.

 6. Majdan M. Toczeń rumieniowaty układowy. Reumatologia 2012; 50: 103–110.

 7. Petri M., Orbai A.M., Alarcón G.S. et al.: Derivation and Validation of the Systemie Lupus International Collaborating Clinics Classification Criteria for Systemic LupusErythematosus Arthritis &Rheum 2012; 64: 2677–2686.

 1. Hochberg M.C. Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1997; 40: 1725–1734.

 2. Bertsias G., Ioannidis J.P.A., Boletis J. et al. EULAR recommendations for management of systemic lupus erythematosus. Report of a Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics. Ann Rheum Dis 2008; 67: 195–205.

 3. Mosca M., Tani C., Aringer M. et al. European League Against Rheumatism recommendations for monitoring patients with systemic lupus erythematosus in clinical practice and in observational studies. Ann Rheum Dis 2010; 69: 1269–1274.

 4. Kalunian K., Merrill J.T. New directions in the treatment of systemic lupus erythematosus. Curr Med Res Opin 2009; 25: 1501–1514.

 5. Jacobs J.W.G., Bijlsma J.W.J. Glucocorticoids in rheumatology: indications and routes of administration. Clin Exp Rheum, 2011; 29: s81–S84.

 6. Hahn B.H., McMahon M.A., Wilkinson A. et al. American College of Rheumatology guidelines for screening, treatment, and management of lupus nephritis.Arthritis Care Res. 2012; 64: 797–808.

 7. Bertsias G.K. et al. Joint EULAR and ERA-EDTA recommendations for the management of adult and pediatric Lupus Nephritis. Ann Rheum Dis 2012; 71: 1771–1782.

 8. Navarra S.V., Guzman R.M., Gallacher A.E. et al. Efficacy and safety of belimumab in patients with active systemic lupus erythematosus: a randomised, placebo controlled, phase 3 trial. Lancet, 2011; 377: 721–731.

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019


  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

» Współpraca

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Informacje ogólne | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin | Komitet naukowy | Przegląd Reumatologiczny | Analiza przypadków klinicznych - Archiwum Reumatologii | Materiały uzupełniające | Zestawy testów | Odpowiedzi | Materiały edukacyjne | Polityka prywatności | Newsletter Programu Edukacyjnego z reumatologii | Wykład wprowadzający | Egzamin testowy | Kontakt