Zaloguj się | Załóż konto
Wykłady z reumatologii 2018
Program edukacyjny
 • prof. Piotr Wiland

  prof. Piotr Wiland


  Zaproszenie do udziału w Programie edukacyjnym


 • dr Agata Sebastian <br><br>dr Patryk Woytala

  dr Agata Sebastian

  dr Patryk Woytala


  Analiza przypadków klinicznych • 1.Z. Guła, M. Korkosz <br> <br> 2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska

  1.Z. Guła, M. Korkosz

  2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska


  1. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

  2. ŁZS w aspekcie dermatologicznym


 • Zestawy testów

  Zestawy testów


  Testy dla uczestników programu

  Cykl testów 1 i 2/2018
Cykl 3/2016

Analiza przypadków klinicznych

Przypadek 1:


Mężczyzna (32 lata) z rozpoznanym RZS zakwalifikowany do terapii inhibitorem TNF z powodu nieskuteczności lub niemożliwości stosowania konwencjonalnych leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh): sulfasalazyna (leukopenia, podwyższone wartości aminotransferaz), metotreksat (leukopenia, 2-krotna próba podania), chlorochina (przeciwwskazania okulistyczne), leflunomid (wzrost aminotransferaz).
Po pierwszych 6 miesiącach terapii z dobrą skutecznością (DAS 28 wynosił 3,04; wyjściowy DAS 28 – 6,1) i tolerancją w badaniach laboratoryjnych stwierdzono: ALAT 93 (U/l; n 0–45) ASPAT 78 (U/l; n 0–35), GGTP 196 (U/l; n 0–55), FA 97 (U/l; n 30–120), bilirubina 1 (mg/dl; n 0,2–1,2). Pozostałe wyniki badań laboratoryjnych były bez odchyleń od normy.
Chory nie podawał w wywiadzie stosowania w ostatnim czasie antybiotyków ani leków przeciwgrzybiczych. Badanie fizykalne nie wykazało powiększenia narządów jamy brzusznej.

 

 

 

Pytania do Eksperta:


Czy w tym przypadku możemy kontynuować leczenie inhibitorem TNF?

Czy raczej powinniśmy zmienić lek na inny lek biologiczny?

A może należy zmodyfikować dawkę stosowanego inhibitora TNF?


 

ODPOWIEDŹ EKSPERTA, DR N. MED. JACKA FLICIŃSKIEGO


     U pacjentów leczonych infliksymabem często (czyli od ≥1/100 do <1/10) obserwowano zwiększenia aktywności AlAT i AspAT (od łagodnych do średnio nasilonych). Niezbyt często występowało zapalenie wątroby, uszkodzenie komórek wątrobowych z dominującymi cechami cholestazy oraz zapalenie pęcherzyka żółciowego, natomiast rzadko: autoimmunologiczne zapalenie wątroby i żółtaczka.

 

     U prezentowanego pacjenta występowała wzmożona, ale nieprzekraczająca 3-krotnej wartości górnej granicy normy aktywność aminotransferazy alaninowej oraz asparaginianowej, czemu nie towarzyszyły objawy kliniczne. W takim przypadku należy kontynuować leczenie infliksymabem w dotychczasowej dawce. Pacjent wymaga jednak dalszego monitorowania wartości enzymów wątrobowych wraz z oceną kliniczną. Cenne byłoby także uzupełnienie wywiadu o przebyte zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej i ustalenie, czy stwierdzano u chorego jakąś patologię wątroby lub dróg żółciowych oraz podwyższoną aktywność γ-glutamylotranspeptydazy.

 

     Zazwyczaj przypadki umiarkowanego wzrostu aktywności aminotransferaz – podobne do prezentowanego – są samoograniczające się i nie ewoluują do ciężkiego uszkodzenia wątroby. Jednakże w razie braku normalizacji aktywności enzymów wątrobowych lub jej narastania trzeba podjąć diagnostykę różnicową, w której należałoby uwzględnić m.in. autoimmunologiczne zapalenie wątroby, uszkodzenie alkoholowe, pierwotną marskość żółciową oraz reaktywację wirusowego zapalenia wątroby.

 

     Dopiero 5-krotne zwiększenie aktywności aminotransferaz powyżej górnej granicy normy i/lub żółtaczka stanowiłyby kryterium odstawienia infliksymabu. W takim przypadku możliwa jest zamiana na inny lek biologiczny z grupy anty-TNF-α. Opisano brak nawrotu hipertransaminazemii po zmianie leczenia z infliksymabu na etanercept.

 

 

 

PIŚMIENNICTWO:

 

 1. Charakterystyka produktu leczniczego – Remicade (infliksymab) 100 mg proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 2333 CB Leiden, Holandia.
 2. Maini R. et al.: Infliximab (chimeric anti-tumour necrosis factor alpha monoclonal antibody) versus placebo in rheumatoid arthritis patients receiving concomitant methotrexate: a randomised phase III trial, ATTRACT Study Group. Lancet 1999; 354: 1932–1939.
 3. Hanauer S. B. et al.: ACCENT I Study Group. Maintenance infliximab for Crohn’s disease: the ACCENT I randomised trial, Lancet 2002; 359: 1541–1549.
 4. García-Aparicio A. M. et al.: Successful treatment with etanercept in a patient with hepatotoxicity closely related to infliximab, Clin Rheumatol 2007; 26: 811–813.
 5. Braun J. et al.: Long-term efficacy and safety of infliximab in the treatment of ankylosing spondylitis: an open, observational, extension study of a three-month, randomized, placebo-controlled trial, Arthritis Rheum 2003; 48 (8): 2224–2233.

 

 

Przeciwwskazania do leczenia biologicznego

wg aktualnie obowiązującego programu leczenia NFZ w Polsce 

RZS (reumatoidalne zapalenie stawów)

1. ciąża lub laktacja

2. nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą

3. aktywne, ciężkie zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze lub pierwotniakowe (w szczególności gruźlica, WZW typu B lub C)

4. przebycie w ostatnich 3 miesiącach infekcji, takich jak:

– zapalenie wątroby

– zapalenie płuc

– odmiedniczkowe zapalenie nerek

5. przebycie w okresie ostatnich 2 miesięcy choroby wywołanej przez:

– wirusa cytomegalii

Pneumocystis jiroveci (carinii)

Mycobacterium tuberculosis lub inne lekooporne mykobakterie

6. infekcja HIV

7. umiarkowana lub ciężka niewydolność serca, płuc, nerek, wątroby

8. choroby demielinizacyjne

9. toczeń rumieniowaty układowy

10. pancytopenia i niedokrwistość aplastyczna

11. stany przedrakowe, czynna choroba nowotworowa lub choroba nowotworowa, od której zakończenia nie upłynęło co najmniej 5 lat

12. aktywna przewlekła choroba wątroby

13. inne okoliczności dyskwalifikujące do terapii daną substancją czynną leku biologicznego – wg decyzji lekarza prowadzącego

14. aktywność AlAT lub AspAT przekraczająca 5-krotnie górną granicę normy lub bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych mniejsza niż 0,5 × 109/l, lub liczba płytek krwi mniejsza od 50 × 103 /µl – w przypadku kwalifikowania do terapii tocilizumabem

 

 

MIZS (młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów)

1. ciąża lub laktacja

2. nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą

3. aktywne, ciężkie zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze lub pierwotniakowe (w szczególności gruźlica, WZW typu B lub C)

4. przebycie w ostatnich 3 miesiącach infekcji, takich jak:

– zapalenie wątroby

– zapalenie płuc

– odmiedniczkowe zapalenie nerek

5. przebycie w okresie ostatnich 2 miesięcy choroby wywołanej przez:

– wirusa cytomegalii

Pneumocystis jiroveci (carini)

Mycobacterium tuberculosis lub inne lekooporne mykobakterie

6. infekcja HIV

7. niewydolność serca, płuc, nerek, wątroby – wg decyzji lekarza prowadzącego

8. choroby demielinizacyjne

9. pancytopenia i niedokrwistość aplastyczna

10. stany przedrakowe, czynna choroba nowotworowa lub choroba nowotworowa, od której zakończenia nie upłynęło co najmniej 5 lat

11. aktywna przewlekła choroba wątroby

13. inne okoliczności dyskwalifikujące do terapii daną substancją czynną leku biologicznego – wg decyzji lekarza prowadzącego

14. aktywność AlAT lub AspAT przekraczająca 5-krotnie górną granicę normy lub bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych mniejsza niż 2 × 109/l – w przypadku kwalifikowania do terapii tocilizumabemZSSK i ŁZS (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie  stawów)

1. ciąża lub laktacja

2. aktywne zakażenie (ostre lub przewlekłe) bakteryjne, wirusowe, grzybicze lub pasożytnicze (szczególnie gruźlica, infekcja wirusem HIV lub przewlekłe zapalenie wątroby typu B)

3. przebycie w okresie 2 miesięcy przed kwalifikacją zakażenia oportunistycznego, aktywnej infekcji cytomegalowirusem lub Pneumocystis carinii

4. infekcyjne zapalenie stawu w okresie ostatnich 12 miesięcy

5. zakażenie endoprotezy w okresie ostatnich 12 miesięcy lub w nieokreślonym czasie, jeżeli sztuczny staw nie został wymieniony

6. ciężka niewydolność krążenia (klasa III lub IV wg NYHA)

7. zespół demielinizacyjny lub objawy przypominające ten zespół

8. czynna choroba nowotworowa lub choroba nowotworowa, której leczenie zakończono w ciągu ostatnich 5 lat

9. inne okoliczności dyskwalifikujące do leczenia inhibitorami TNF α – wg decyzji lekarza prowadzącegoPrzypadek  2:


Kobieta (42 lata) z rozpoznanym w 2002 r. reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), chorująca dodatkowo na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę typu 2 insulinoniezależną. Z uwagi na nieskuteczność terapii konwencjonalnej lekami modyfikującymi przebieg choroby pacjentkę zakwalifikowano do terapii biologicznej inhibitorem TNF. Leczenie w skojarzeniu z metotreksatem w dawce 25 mg/tydz. rozpoczęto w listopadzie 2015 r. z dobrą skutecznością i tolerancją.
 
W czerwcu 2016 r. u chorej ze względów estetycznych z okolicy karku usunięto przebarwienie (wielkości ok. 2 × 3 mm), które chora miała od ok. 10 lat. W badaniu histopatologicznym stwierdzono raka podstawnokomórkowego. Zmiana została usunięta w całości, a jej okolicę dodatkowo naświetlono laserem.
Pytanie do Eksperta:

 

 

Czy w tym przypadku powinniśmy nadal kontynuować leczenie inhibitorem TNF?

 ODPOWIEDŹ EKSPERTA , DR N. MED. HANNY PRZEPIERY-BĘDZAK


Rak podstawnokomórkowy skóry (BCC, basal cell carcinoma) jest najczęstszym nowotworem złośliwym skóry rzadko dającym przerzuty. Charakteryzuje się powolnym wzrostem i niskim stopniem złośliwości miejscowej. Najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi BCC są promieniowanie ultrafioletowe i predyspozycje genetyczne, ponadto podeszły wiek pacjenta, immunosupresja i narażenie skóry na substancje chemiczne.

 

     Metody leczenia BCC można podzielić na chirurgiczne i zachowawcze. Leczenie chirurgiczne najczęściej polega na jego wycięciu z marginesem zdrowej tkanki. Chorzy po zabiegu powinni być kontrolowani w pierwszym roku co 3–6 miesięcy, między 1. a 3. rokiem – co 6 miesięcy, a w kolejnych latach – raz na rok [1].

 

     Czynnik martwicy guza alfa (TNF-α, tumor necrosis factor alfa) odgrywa rolę nie tylko w procesie zapalnym, ale również biologii guzów. Istnieją koncepcje, mówiące, że stosowanie blokerów TNF-α może zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów, szczególnie nowotworów skóry niebędących czerniakiem.

 

     Na podstawie analizy szwedzkich rejestrów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) leczonych lekami biologicznymi wykazano, że chorzy na RZS mieli o 20% większe ryzyko wystąpienia BCC. Chorzy na RZS nieleczeni blokerami TNF-α mieli zwiększone ryzyko wystąpienia BCC w porównaniu z populacją ogólną (HR = 1,22; 95% CI: 1,07–1,41). Chorzy na RZS leczeni blokerami TNF-α mieli umiarkowanie zwiększone ryzyko wystąpienia BCC w porównaniu z pacjentami nieleczonymi blokerami TNF-α (HR = 1,14; CI 95%: 0,98–1,33) [2]. Podobne wyniki zostały przedstawione przez L. K. Mercer i wsp. na podstawie rejestrów brytyjskich chorych na RZS leczonych lekami biologicznymi [3].

 

     Zgodnie z rekomendacjami American College of Rheumatology (ACR) z 2012 r., dotyczącymi stosowania blokerów TNF-α u chorych na RZS z wywiadem nowotworowym, w przypadku nowotworów litych i nowotworów skóry niebędących czerniakiem, leczonych powyżej 5 lat – rekomendowany jest każdy lek biologiczny. Natomiast rytuksymab jest rekomendowany, jeśli czas leczenia nowotworów litych i nowotworów skóry – niebędących czerniakiem – wynosi do 5 lat [4].

 

     Zgodnie z polskimi wytycznymi przeciwwskazaniami do kwalifikacji do leczenia biologicznego chorych na RZS w ramach programów lekowych są stany przedrakowe, czynna choroba nowotworowa lub choroba nowotworowa, od zakończenia leczenia której nie upłynęło 5 lat [5].

 

     U prezentowanej pacjentki, chorującej na RZS od 14 lat, BCC stwierdzono po 7 miesiącach od włączenia leczenia blokerem TNF-α. Ponieważ zmiana nowotworowa została stwierdzona w przebarwieniu, które chora miała od 10 lat, jest mało prawdopodobne, że zastosowane leczenie blokerem TNF-α było powodem jej wystąpienia. Nie możemy jednak tego jednoznacznie wykluczyć. Czynnikami predysponującymi do rozwoju BCC, mogły być RZS oraz wcześniej stosowane leki. W większości opisywanych przypadków chorych na RZS leczonych blokerami TNF-α i u których wystąpił nowotwór, wycofywano się z leczenia blokerami TNF-α [3, 4].

 

     Na podstawie wytycznych ACR oraz polskich rekomendacji wskazane byłoby zaprzestanie terapii blokerem TNF-α i w przypadku utrzymywania się remisji RZS, rozważenie ewentualnego ponownego jej włączenia w momencie zaostrzenia RZS po 5 latach od usunięcia nowotworu. W przypadku wcześniejszego zaostrzenia RZS na podstawie kryteriów ACR z 2012 r. można by rozważyć włączenie do leczenia rytuksymabu.

 

 

 

 

 Piśmiennictwo:

 1. Pabiańczyk R. et al.: Metody leczenia raka podstawnokomórkowego skóry, „Chirurgia Polska” 2011, 13, 1, 48–58.
 2. Raaschou P. et al.: Rheumatoid arthritis, anti-tumour necrosis factor treatment, and risk of squamous cell and basal cell skin cancer: cohort study based on nationwide prospectively recorded data from Sweden, BMJ 2016; 352: i262. doi: 10.1136/bmj.i262.
 3. Mercer L. K. et al.: British Society for Rheumatology Biologics Register. The influence of anti-TNF therapy upon incidence of keratinocyte skin cancer in patients with rheumatoid arthritis: longitudinal results from the British Society for Rheumatology Biologics Register, Ann Rheum Dis. 2012 Jun; 71 (6): 869–874. doi: 10.1136/annrheumdis-2011-200622. Epub 2012 Jan 12.
 4. Singh J. A. et al.: 2012 update of the 2008 American College of Rheumatology recommendations for the use of disease-modifying antirheumatic drugs and biologic agents in the treatment of rheumatoid arthritis, Arthritis Care Res (Hoboken), 2012; 64 (5): 625–639. doi: 10.1002/acr.21641.
 5. Program lekowy B.33 Ministerstwa Zdrowia z 01.09.2015: Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.

 

 

EKSPERCI:


dr n. med. Jacek Fliciński

Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

PUM w Szczecinie

 

dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak

   Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

PUM w Szczecinie


 

OPISY PRZYPADKÓW PRZYGOTOWAŁA:

 

dr n. med. Agata Sebastian

   Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM we Wrocławiu

 

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019


  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

» Współpraca

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Informacje ogólne | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin | Komitet naukowy | Przegląd Reumatologiczny | Analiza przypadków klinicznych - Archiwum Reumatologii | Materiały uzupełniające | Zestawy testów | Odpowiedzi | Materiały edukacyjne | Polityka prywatności | Newsletter Programu Edukacyjnego z reumatologii | Wykład wprowadzający | Egzamin testowy | Kontakt