Zaloguj się | Załóż konto
Wykłady z reumatologii 2018
Program edukacyjny
 • prof. Piotr Wiland

  prof. Piotr Wiland


  Zaproszenie do udziału w Programie edukacyjnym


 • dr Agata Sebastian <br><br>dr Patryk Woytala

  dr Agata Sebastian

  dr Patryk Woytala


  Analiza przypadków klinicznych • 1.Z. Guła, M. Korkosz <br> <br> 2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska

  1.Z. Guła, M. Korkosz

  2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska


  1. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

  2. ŁZS w aspekcie dermatologicznym


 • Zestawy testów

  Zestawy testów


  Testy dla uczestników programu

  Cykl testów 1 i 2/2018


Cykl testów 1/2015


W każdym zadaniu możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Przystępując do rozwiązywania testu prosimy również o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).

Każda prawidłowa odpowiedź pozwala uzyskać 0,2 pkt edukacyjnego.

Uwaga: nie jest wymagane udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 1. Niezależnymi czynnikami złego rokowania w reumatoidalnym zapaleniu stawów wg rekomendacji EULAR 2010 są następujące, z wyjątkiem:

Pytanie 2. Które stwierdzenie dotyczące leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (wg EULAR) jest nieprawdziwe:

Pytanie 3. Rytuksymab może być uznany za lek biologiczny pierwszego wyboru u chorych, u których leczenie konwencjonalnymi syntetycznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby jest nieskuteczne. Może to mieć miejsce w następujących sytuacjach, z wyjątkiem:

Pytanie 4. Które stwierdzenie dotyczące tofacytynibu jest prawdziwe:

Pytanie 5. Według kryteriów klasyfikacyjnych reumatoidalnego zapalenia stawów (ACR/EULAR 2010), zajęcie stawów nie obejmuje:

Pytanie 6. Charakterystyczne cechy płynu stawowego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów to wszystkie wymienione poniżej, z wyjątkiem:

Pytanie 7. Charakterystyczne zmiany radiologiczne dla reumatoidalnego zapalenia stawów obejmują wymienione poniżej, z wyjątkiem:

Pytanie 8. Metotreksat jest lekiem pierwszego wyboru w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Przeciwwskazaniami do stosowania leku są:

Pytanie 9. Kryteria remisji reumatoidalnego zapalenia stawów wg ACR/EULAR obejmują:

Pytanie 10. Wskaźnik aktywności choroby SDAI (Simplified Disease Activity Index), stosowany do oceny aktywności choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów, uwzględnia:

 1. liczbę obrzękniętych stawów

2. ogólną ocenę aktywności choroby przez badającego wg skali VAS (0–10 cm)

3. ogólną ocenę aktywności choroby przez pacjenta wg skali VAS (0–10 cm)

4. stężenie CRP (0,1–10 mg/dl)

Pytanie 11. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów kluczowymi cytokinami biorącymi udział w rozwoju reakcji zapalnej i aktywacji komórek układu immunologicznego są:

Pytanie 12. Obraz kliniczny RZS różni się u poszczególnych chorych, co przejawia się innym przebiegiem choroby. U części chorych choroba rozwija się podstępnie, u innych zaś ma ostry lub podostry początek. U jakiego odsetka chorych RZS rozwija się podstępnie?

Pytanie 13. Guzki reumatoidalne występujące u części chorych z RZS najczęściej lokalizują się podskórnie na powierzchniach wyprostnych, w miejscach narażonych na ucisk. Jakie inne lokalizacje guzków reumatoidalnych można stwierdzić u chorych z RZS poza tkanką podskórną?

Pytanie 14. Chory mężczyzna w wieku 50 lat, który zgłosił się do poradni reumatologicznej z powodu trwającego od 3 tygodni obrzęku i bólu prawego stawu kolanowego, stawów nadgarstkowych i MCP II–III obu rąk, z oznaczonym czynnikiem RF w niskim mianie w surowicy krwi oraz przyspieszonym OB, zgodnie z kryteriami klasyfikacyjnymi RZS wg ACR i EULAR z 2010 r.:

Pytanie 15. U tego chorego w dalszym leczeniu należałoby włączyć:

Pytanie 16. W przypadku tego chorego po 6 miesiącach leczenia metotreksatem w dawce 25 mg/tydz. dokonano oceny aktywności choroby za pomocą skali SDAI. Otrzymano wynik 3,5. Powyższy wynik powinien być interpretowany jako:

Pytanie 17. W razie stwierdzenia niewystarczającej odpowiedzi na zastosowany w 6-miesięcznym leczeniu metotreksat w pełnej dawce u chorego bez czynników niekorzystnych rokowniczo z umiarkowaną aktywnością choroby w skali SDAI zgodnie z zaleceniami EULAR należałoby:

Pytanie 18. Rytuksymab może być lekiem pierwszego wyboru z grupy leków biologicznych w przypadku leczenia chorego z RZS, u którego:

Pytanie 19. U chorej z RZS, która planuje zajście w ciążę, obecnie w remisji, należy w leczeniu choroby podstawowej:

Pytanie 20. Do leków, które mogą być zastosowane w ciąży u chorej z RZS w razie zaostrzenia choroby, należą:

Pytanie 21. Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) są związane z grupą martwiczych zapaleń naczyń. W zależności od antygenu rozróżnia się ANCA o typie świecenia cytoplazmatycznym cANCA oraz okołojądrowym pANCA. W przypadku przeciwciał pANCA nieskierowanych przeciwko mieloperoksydazie ich obecność opisywano w innych chorobach poza zapaleniami naczyń. Do chorób tych należą:

Pytanie 22. W warunkach prawidłowych antygeny docelowe przeciwciał ANCA – tj. mieloperoksydaza i proteinaza 3 – są ukryte w ziarnistościach azurofilnych neutrofilów i nie mają kontaktu z przeciwciałami. Jednym z postulowanych czynników, które inicjują przemieszczenie antygenów na powierzchnię neutrofilów, jest ich aktywacja przez:

Pytanie 23. Do potencjalnych mechanizmów powodujących uszkodzenie naczyń w przebiegu zapaleń naczyń zalicza się tworzenie patogennych kompleksów immunologicznych i ich odkładanie w ścianie naczynia. W których jednostkach chorobowych ten mechanizm dominuje?

Pytanie 24. Do zapaleń naczyń, u podstaw których leży patogenna odpowiedź limfocytów T z tworzeniem ziarniaków, należą:

Pytanie 25. Które struktury oka lub oczodołu są najczęściej zmienione w przebiegu zapalenia naczyń z ziarniniakowatością (dawniej ziarniniak Wegenera)?

Pytanie 26. Przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych o typie świecenia cytoplazmatycznym (cANCA) w przypadku zapalenia naczyń z ziarniniakowatością (dawniej ziarniniak Wegenera) mają szczególną wartość w:

Pytanie 27. Przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych o typie świecenia cytoplazmatycznym (cANCA) występują z różną częstością u chorych z chorobą aktywną i nieaktywną. Jaka jest częstość tych przeciwciał odpowiednio?

Pytanie 28. U chorego zażywającego wziewnie narkotyki ze zmianami martwiczymi w drogach oddechowych oraz obecnością ANCA w surowicy krwi wywiad w kierunku której substancji aktywnej sugeruje wtórne tło opisywanych zmian?

Pytanie 29. Do najczęstszych objawów eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (dawniej zespół Churga i Strauss) poza napadami dychawicy oskrzelowej należy/należą:

Pytanie 30. Stosowanie trymetoprymu-sulfametoksazolu w przypadku chorych z zapaleniem naczyń z ziarniniakowatością (dawniej ziarniniak Wegenera) uzasadnia się tym, że:

Pytanie 31. Guzkowe zapalenie tętnic należy do martwiczych zapaleń naczyń, dla których charakterystyczne jest zajęcie tętnic:

Pytanie 32. Do chorób towarzyszących guzkowemu zapaleniu tętnic związanych z indukcją choroby poza antygenemią HBs zalicza się:

Pytanie 33. Do 3 najczęściej zajętych narządów w przebiegu guzkowego zapalenia naczyń zalicza się:

Pytanie 34. Do typowych odchyleń w badaniach laboratoryjnych wśród chorych z guzkowym zapaleniem tętnic należą:

Pytanie 35. Do cech różniących mikroskopowe zapalenie tętnic od guzkowego zapalenia tętnic należy poza zajęciem kłębuszków nerkowych także:

Pytanie 36. Mikroskopowe zapalenie naczyń należy do grupy martwiczych zapaleń związanych z obecnością ANCA. W przypadku tej jednostki:

Pytanie 37. Do cech odróżniających mikroskopowe zapalenie naczyń od zapalenia naczyń z ziarniniakowatością (dawniej ziarniniak Wegenera) należą wszystkie poza:

Pytanie 38. W przypadku chorej w wieku 20 lat – zgłaszającej postępujące od kilku miesięcy osłabienie, gorączki, poty nocne, bóle stawów oraz osłabienie lewej kończyny górnej, u której w badaniach laboratoryjnych występują przyspieszone OB, umiarkowana niedokrwistość oraz podwyższone miano immunoglobulin – można podejrzewać:

Pytanie 39. W przypadku choroby Takayasu w diagnostyce obrazowej wykonuje się angiografię łuku aorty i jej odgałęzień. Która z poniższych tętnic w tym badaniu najczęściej wykazuje zmiany?

Pytanie 40. Do charakterystycznych cech w badaniu angiograficznym zajętych tętnic w przebiegu choroby Takayasu należą wszystkie poza:

Pytanie 41. Czynnikami ryzyka przyszłych uszkodzeń stawów w przebiegu RZS są:

 1. tenosynovitis w USG

 2. synovitis w MR lub USG

 3. osteoporoza przynasadowa

 4. objawy destrukcji stawów w klasycznym badaniu RTG, USG lub MR

Prawidłowa odpowiedź:

Pytanie 42. We wczesnym okresie RZS stwierdza się:

1. bolesność stawu podczas ucisku

2. obrzęk stawu i tkanek okołostawowych

3. niewielki wzrost ucieplenia

4. zaczerwienienie skóry w okolicy zajętego stawu

Prawidłowa odpowiedź: 

Pytanie 43. Zajęcie stawu kolanowego w przebiegu RZS:

 1. występuje rzadko na początku choroby

 2. często manifestuje się zanikiem m. czworogłowego uda

 3. charakteryzuje się obecnością wysięku

 4. prowadzi do powstania torbieli Bakera

Prawidłowa odpowiedź:

Pytanie 44. Do zmian radiologicznych w przebiegu RZS można zaliczyć:

 1. nadżerki w guzie kości piętowej i zrębie kręgu obrotowego

 2. osteoporozę przynasadową i nawarstwienie okostnej

 3. osteolizę końca barkowego obojczyka i wyrostków kolczystych kręgów szyjnych

 4. ankylozę nadgarstków i zwapnienia w tkankach miękkich

Prawidłowa odpowiedź:

Pytanie 45. Wskazaniem do odstawienia metotreksatu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów nie jest:

Pytanie 46. RZS u osób w starszym wieku (po 60. r.ż.) charakteryzuje stwierdzenie:

1. choroba rozpoczyna się często nagłym wystąpieniem gorączki

2. dochodzi początkowo do zajęcia dużych stawów, np. stawu barkowego

3. szybko występuje ubytek masy ciała

4. wcześniej niż w młodszym wieku dochodzi do zmian zapalnych w narządach wewnętrznych

 

Prawidłowa odpowiedź:

Pytanie 47. Pacjentki z RZS w okresie prekoncepcji, ciąży i laktacji mogą być leczone:

1. metotreksatem

2. leflunomidem

3. cyklofosfamidem

4. mykofenolanem mofetylu

Prawidłowa odpowiedź:

Pytanie 48. Guzki reumatoidalne nie są zlokalizowane:

Pytanie 49. Płyn stawowy w RZS charakteryzuje się obecnością:

Pytanie 50. W reumatoidalnym zapaleniu stawów występują m.in. następujące postacie zmian w układzie oddechowym:

 1. zespół Caplana

 2. limfocytarne zapalenie oskrzelików

 3. izolowane zapalenie naczyń płucnych

 4. przewlekłe śródmiąższowe włóknienie płuc

Prawidłowa odpowiedź:

Pytanie 51. U 40-letniej kobiety z rozpoznanym seropozytywnym RZS trwającym 8 lat stwierdzono obecność sztywności porannej, bólu stawowego oraz obrzęków stawów rąk. Pacjentka w ostatnim czasie zauważyła niewielkie 2-milimetrowe guzki na palcu II i III lewej ręki oraz II palcu prawej ręki, które utrudniają jej normalne funkcjonowanie. Podobne guzki występowały u jej ojca. Do tej pory była leczona metotreksatem w dawce 20 mg/tydz. z dobrym efektem. W badaniu USG stwierdzono pogrubienie błony maziowej obu nadgarstków, MCP i pojedynczych stawów ręki PIP i okolicy łokciowej oraz wyczuwalnych palpacyjnie 6 małych guzków ponad stawami nieprzekraczających4 mm na palcach obu rąk.

Wszystkie poniższe twierdzenia są prawdziwe z wyjątkiem:

Pytanie 52. Które z poniższych stwierdzeń dotyczące wspólnego epitopu (shared epitope) w przebiegu RZS jest prawdziwe?

 1. wspólny epitop zwiększa ryzyko rozwoju zmian pozastawowych
 2. jest związany z ciężką postacią choroby
 3. wpływa na dojrzewanie limfocytów T w grasicy
 4. wpływa na prezentację cząsteczek HLA
 5. stanowi sekwencję aminokwasów w części hiperzmiennej łańcucha DR4β

 

Prawidłowa odpowiedź:

Pytanie 53. Palenie tytoniu w przypadku RZS:

 1. koreluje z rozwojem seropozytywnego RZS
 2. koreluje z rozwojem seronegatywnego RZS
 3. zwiększa ryzyko rozwoju guzków reumatoidalnych
 4. zwiększa cytrulinację peptydów
 5. zmniejsza cytrulinację peptydów

 

Prawidłowa odpowiedź:

 

Pytanie 54. U 25-letniego pacjenta chorującego od 3 lat na RZS stwierdzono obecność obrzęków nadgarstków i palców obu rąk. Do tej pory pacjent był leczony metotreksatem 25 mg/tydz., kwasem foliowym oraz doraźnie ibuprofenem (w razie dolegliwości bólowych). Pacjent zgłosił się do lekarza rodzinnego, chcąc uzyskać informacje na temat przebiegu choroby i możliwych powikłań, którym chciałby już teraz zapobiegać. Lekarz powinien poinformować chorego, że występowanie RZS:

 1. wpływa na zwiększone ryzyko rozwoju miażdżycy
 2. wpływa na zwiększone ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego
 3. przyspiesza starzenia się organizmu
 4. predysponuje do wystąpienia udaru mózgu
 5. skraca długość życia średnio o 7 lat

 

Prawidłowa odpowiedź:

Pytanie 55. Czynnik reumatoidalny może występować w przebiegu poniższych chorób z wyjątkiem:

Temat *
E-mail *
Imię i nazwisko  *
Nr prawa wykonywania zawodu  *
Adres korespondencyjny *
Pytanie 1.
A. obecności czynnika reumatoidalnego, szczególnie w wysokim mianie B. dużej aktywności choroby, wyrażonej złożonymi wskaźnikami (DAS, DAS28, SDAI, CDAI), liczbą obrzękniętych stawów lub wskaźnikami ostrej fazy C. czasu trwania sztywności porannej powyżej 1 godziny D. wczesnego wystąpienia nadżerek kostnych E. obecności przeciwciał antycytrulinowych, szczególnie w wysokim mianie
Pytanie 2.
A. w aktywnej postaci choroby monitorowanie powinno być częste (co 1–3 miesiące) B. jeżeli poprawa nie następuje w ciągu 3 miesięcy od włączenia leczenia, leczenie powinno być zmodyfikowane C. tofacytynib może być rozważony w terapii, jeżeli leczenie lekiem biologicznym okazało się nieskuteczne D. jeżeli leczenie syntetycznym lekiem modyfikującym (z/bez GKS) jest nieskuteczne, należy włączyć inhibitor TNF-α, abatacept, tocylizumab, rytuksymab lub tofacytynib E. w przypadku remisji utrzymującej się długotrwale można rozważyć ostrożne zmniejszenie dawek leków modyfikujących przebieg choroby
Pytanie 3.
A. niedawnego wywiadu w kierunku chłoniaka B. utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy, w przypadkach przeciwwskazań do włączenia chemioprofilaktyki C. zamieszkiwania w rejonach endemicznych gruźlicy D. współistniejącej choroby demielinizacyjnej E. stwierdzenia dodatniego wyniku testu Quantiferon
Pytanie 4.
A. mechanizm działania leku obejmuje aktywację kinazy Jak B. tofacytynib jest humanizowanym, monoklonalnym przeciwciałem dla receptora IL-6 C. tofacytynib może być rozważony w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów, jeżeli leczenie biologicznym lekiem modyfikującym okazało się nieskuteczne D. tofacytynib jest lekiem stosowanym w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów, należącym do grupy biologicznych leków modyfikujących przebieg choroby E. tofacytynib jest lekiem należącym do konwencjonalnych syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby
Pytanie 5.
A. stawów nadgarstkowo-śródręcznych kciuków B. stawów skokowych C. stawów barkowo-obojczykowych D. stawów skroniowo-żuchwowych E. stawów mostkowo-obojczykowych
Pytanie 6.
A. obecności ragocytów B. stężenia glukozy mniejszego niż w surowicy C. zwiększonego stężenia białka w stosunku do prawidłowego płynu stawowego D. liczby komórek <200/mm3 E. odczynu Ropesa – strąt kłaczkowaty
Pytanie 7.
A. osteoporozy przystawowej B. zwężenia szpar stawowych C. zrostów włóknistych lub kostnych D. nadżerek brzeżnych E. nadżerek centralnych
Pytanie 8.
A. leukopenia <3000/mm3 B. choroba limfoproliferacyjna w ostatnich 5 latach C. klirens kreatyniny <30 ml/min D. tylko B i C E. A, B, C
Pytanie 9.
A. wartość wskaźnika SDAI ≤ 3,3 B. wartość wskaźnika CDAI ≤ 10 C. wartość wskaźnika DAS28 <3,2 D. liczbę bolesnych stawów ≤ 1, liczbę obrzękniętych stawów ≤ 1, ogólną ocenę aktywności choroby przez pacjenta w skali VAS lub Likerta (0–10) ≤ 1 oraz stężenie CRP ≤ 10 mg/dl E. wszystkie wymienione
Pytanie 10.
A. żadne z wymienionych B. tylko odpowiedzi 1–3 oraz wartość OB C. wszystkie wymienione D. tylko odpowiedzi 1–3 E. tylko odpowiedzi 2 i 3
Pytanie 11.
A. TNF-α B. IL-2 C. IL-1β D. IL-17 E. TNF-α, IL-1β
Pytanie 12.
A. u 15% B. u 10% C. u 20% D. u 55–65% E. żadne nie jest prawdziwe
Pytanie 13.
A. płuca B. oko C. mięsień sercowy D. żadne z powyższych E. płuca i mięsień sercowy
Pytanie 14.
A. spełnia kryteria RZS (otrzymuje 6 punktów) B. spełnia kryteria RZS (otrzymuje 7 punktów) C. nie spełnia kryteriów RZS (otrzymuje 5 punktów) D. nie spełnia kryteriów RZS (otrzymuje 4 punkty) E. żadne z powyższych
Pytanie 15.
A. NLPZ oraz PPI i obserwować chorego B. metotreksat w dawce 10 mg/tydz. oraz kwas foliowy w dawce 5 mg/tydz. C. metotreksat w dawce 15 mg/tydz. i zwiększać dawkę w ciągu 8 tygodni do 25 mg/tydz. wraz z suplementacją kwasu foliowego D. ponieważ jest to chory z niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi, należałoby rozważyć rozpoczęcie leczenia anty-TNF E. u chorego należałoby włączyć sole złota w razie niepowodzenia leczenia metotreksatem
Pytanie 16.
A. mała aktywność B. remisja C. umiarkowana aktywność D. duża aktywność E. skali SDAI nie używa się do oceny aktywności RZS
Pytanie 17.
A. dołączyć inny klasyczny LMPCh, np. sulfasalazynę lub leflunomid, najlepiej w połączeniu z prednizonem w dawce 10 mg/dz. B. dołączyć inny klasyczny LMPCh, np. sulfasalazynę lub leflunomid, najlepiej w połączeniu z prednizonem w dawce 7,5 mg/dz. C. dołączyć anty-TNF D. odstawić metotreksat z uwagi na nieskuteczność i włączyć sulfasalazynę lub leflunomid lub hydroksychlorochinę E. dołączyć jedynie hydroksychlorochinę
Pytanie 18.
A. przed 2 laty rozpoznano chłoniaka B. istnieje ryzyko utajonej gruźlicy, jednak są przeciwwskazania do chemioprofilaktyki gruźlicy C. występuje choroba demielinizacyjna w wywiadzie D. który mieszka w rejonie endemicznego występowania gruźlicy E. występują wszystkie wymienione wyżej czynniki
Pytanie 19.
A. w razie przyjmowania metotreksatu odstawić lek z uwagi na jego teratogenne właściwości i zalecić planowanie poczęcia dziecka po upływie 3 miesięcy od jego odstawienia B. w razie przyjmowania sulfasalazyny rozważyć jej utrzymanie w niskiej dawce z uwagi na brak właściwości teratogennych C. w razie przyjmowania leflunomidu zalecić odstawienie leku i z uwagi na długi okres półtrwania rozważyć rozpoczęcie procedury jego eliminacji z organizmu, podając cholestyraminę przez 11 dni 3 x 8 g z potwierdzeniem usunięcia leku w kilkakrotnych pomiarach stężenia leku w surowicy D. odradzić zachodzenie w ciążę z uwagi na wysokie ryzyko znacznego zaostrzenia choroby podstawowej w trakcie ciąży z zajęciem narządów wewnętrznych E. prawdziwe A, B i C
Pytanie 20.
A. sole złota B. hydroksychlorochina C. azatiopryna D. sole złota, hydroksychlorochina, azatiopryna E. żaden z tych leków nie może być stosowany chorej z RZS w ciąży u
Pytanie 21.
A. nieswoiste zapalenia skóry B. zakażenie bakteryjne górnych dróg oddechowych u chorych na cukrzycę C. zakażenie wirusowe górnych dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę D. reakcje polekowe E. zakażenia bakteryjne dolnych dróg oddechowych
Pytanie 22.
A. IL-8 i IL-1 B. TNF-α i IL-8 C. TNF-α lub IL-1 D. IL-8 E. IL-17
Pytanie 23.
A. zapalenie naczyń z ziarniniakowatością (dawniej ziarniniak Wegenera) B. olbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń, plamica Schönleina-Henocha C. choroba posurowicza i eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (dawniej zespół Churga i Strauss) D. zapalenie naczyń związane z układowymi chorobami tkanki łącznej i guzkowe zapalenie tętnic związane z zapaleniem wątroby typu B E. choroba Takayasu
Pytanie 24.
A. mikroskopowe zapalenie naczyń i choroba Takayasu B. zapalenie naczyń z ziarniniakowatością (dawniej ziarniniak Wegenera) i krioglobulinemia mieszana związana z zapaleniem wątroby typu C C. eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (dawniej zespół Churga i Strauss) i choroba Takayasu D. choroba Takayasu E. olbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń i mikroskopowe zapalenie naczyń
Pytanie 25.
A. spojówki i woreczek łzowy B. spojówki i siatkówka C. woreczek łzowy i rogówka D. tęczówka i siatkówka E. tęczówka
Pytanie 26.
A. diagnostyce i monitorowaniu aktywności choroby B. diagnostyce, ale nie w monitorowaniu aktywności choroby C. niedużą w diagnostyce, ale stosuje się je w monitorowaniu aktywności choroby D. mają ograniczone zastosowanie w diagnostyce u wybranej części chorych E. nie mają zastosowania ani w diagnostyce, ani w monitorowaniu aktywności choroby
Pytanie 27.
A. 90% i 40–50% B. 90% i 50% C. 90% i 60–70% D. 85–90% i 50–60% E. 30% i 40%
Pytanie 28.
A. amfetamina B. marihuana C. kokaina D. wszystkie powyższe E. żadne z powyższych
Pytanie 29.
A. alergiczne zapalenia błony śluzowej nosa B. mononeuritis multiplex C. guzki w skórze i tkance podskórnej D. zajęcie nerek E. zajęcie oka
Pytanie 30.
A. wykazano zmniejszenie nawrotów choroby jedynie w odniesieniu do choroby górnych dróg oddechowych B. wykazano zmniejszenie nawrotów w ważnych dla życia narządach C. wykazano zmniejszenie nawrotów przy monoterapii trymetoprymem-sulfametoksazolem D. wykazano, że poprawia ono przeżycie chorych z oporną postacią choroby E. wykazano zmniejszenie nawrotów choroby jedynie w odniesieniu do dolnych dróg oddechowych
Pytanie 31.
A. płucnych i nerkowych B. nerkowych i trzewnych C. płucnych i trzewnych D. skórnych i trzewnych E. skórnych i nerkowych
Pytanie 32.
A. białaczkę włochatokomórkową B. posocznicę gronkowcową C. sarkoidozę D. gruźlicę E. żadne z powyższych
Pytanie 33.
A. nerki, układ mięśniowo-szkieletowy oraz obwodowy układ nerwowy B. przewód pokarmowy, skórę i serce C. serce, układ moczowo-płciowy oraz obwodowy układ nerwowy D. przewód pokarmowy, nerki oraz skórę E. żadne z powyższych
Pytanie 34.
A. leukocytoza z dominacją neutrofilów, przyspieszone OB B. przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) C. eozynofilia we krwi obwodowej D. wszystkie powyższe E. żadne z powyższych
Pytanie 35.
A. zajęcie naczyń trzewnych B. zajęcie naczyń skóry C. zajęcie naczyń włosowatych płuc D. żadne z powyższych E. zajęcie naczyń mózgowych
Pytanie 36.
A. obecność ANCA ma charakter rokowniczy, ich obecność wiąże się z zajęciem narządowym B. ANCA mają znaczenie wyłącznie diagnostyczne, ich obecność przemawia za rozpoznaniem tej jednostki C. najczęściej występują ANCA skierowane przeciw proteinazie 3 D. ANCA mają znaczenie diagnostyczne i rokownicze, ich miano zmienia się wraz ze zmianą aktywności choroby E. najczęściej występują ANCA skierowane przeciw mieloperoksydazie
Pytanie 37.
A. obecnością przeciwciał ANCA skierowanych przeciw mieloperoksydazie B. zajęciem płuc C. zapaleniem kłębuszków nerkowych D. brakiem ziarniniaków w zajętych narządach E. żadne z powyższych
Pytanie 38.
A. zapalenie naczyń z ziarniniakowatością (dawniej ziarniniak Wegenera) B. mikroskopowe zapalenie naczyń C. chorobę Takayasu D. guzkowe zapalenie tętnic E. chorobę Behçeta
Pytanie 39.
A. szyjna wspólna B. nerkowa C. łuk aorty lub pień D. podobojczykowa E. szyjna zewnętrzna
Pytanie 40.
A. nieregularnym zarysem ściany naczyniowej, cechami krążenia obocznego B. tworzeniem tętniaków, zamknięciem światła naczynia C. poszerzeniem za zwężeniem, zwężeniem D. odcinkowością zmian; pomiędzy odcinkami zajętymi naczynie nie wykazuje zmian E. żadne z powyższych
Pytanie 41.
A. 1 B. 1 i 2 C. 3 i 4 D. 1, 2, 4
Pytanie 42.
A. wszystkie wymienione B. 1, 3, 4 C. 1 i 4 D. 1, 2, 3
Pytanie 43.
A. 1, 3, 4 B. 2, 3, 4 C. 1 i 2 D. 1, 2, 3, 4
Pytanie 44.
A. 1 i 2 B. 1 i 3 C. 1, 2, 3 D. 1, 2, 3, 4
Pytanie 45.
A. polekowe łysienie plackowate B. utrzymujące się objawy nietolerancji leku C. planowana ciąża D. nawracające zapalenie spojówek
Pytanie 46.
A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 1, 2, 4 D. 1, 2, 3, 4
Pytanie 47.
A. 1, 2, 3, 4 B. 1 C. 4 D. żadnym z wymienionych leków
Pytanie 48.
A. na powierzchni wyprostnej w okolicy łokci B. w okolicy stawów sródręczno-paliczkowych C. na potylicy D. w małżowinie usznej
Pytanie 49.
A. czynnika reumatoidalnego, ragocytów i neutrofilów, często o jądrze piknotycznym B. czynnika reumatoidalnego, neutrofilów i sporadycznie kryształów moczanu sodu C. neutrofilów i kryształów cholesterolu D. neutrofilów i komórek Reitera
Pytanie 50.
A. 1, 2, 4 B. 1, 3, 4 C. 1, 2, 3, 4 D. 1 i 3
Pytanie 51.
A. metotreksat może zwiększać ryzyko powstania guzków reumatoidalnych niezależnie od skutecznego leczenia zapalenia stawów B. guzki w przebiegu gorączki reumatoidalnej są twarde, wrażliwe na ucisk i mogą występować przez wiele miesięcy C. powstawanie guzków może być związane z aktywacją receptora adenozynowego A1 przez metotreksat D. podobnie jak w przypadku RZS, guzki dnawe (tophi) mogą występować w okolicy łokciowej E. guzki reumatoidalne prawie zawsze współwystępują z dodatnim czynnikiem reumatoidalnym (RF)
Pytanie 52.
A. 1, 2, 3 B. 1, 3 C. 1, 2, 3, 4 D. 3, 4, 5 E. 1, 2, 3, 4, 5
Pytanie 53.
A. 2, 4 B. 1, 5 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 4 E. 1, 4
Pytanie 54.
A. 1, 2 B. 1, 3, 5 C. 1, 2, 3 D. 3, 4, 5 E. 1, 4
Pytanie 55.
A. tocznia rumieniowatego układowego B. przewlekłych chorób wątroby C. mononukleozy zakaźnej D. krioglobulinemii E. olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnicy skroniowej
 *
Przepisz kod z obrazka
 
Informacje ogólne | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin | Komitet naukowy | Przegląd Reumatologiczny | Analiza przypadków klinicznych - Archiwum Reumatologii | Materiały uzupełniające | Zestawy testów | Odpowiedzi | Materiały edukacyjne | Polityka prywatności | Newsletter Programu Edukacyjnego z reumatologii | Wykład wprowadzający | Egzamin testowy | Kontakt